Henkilökohtainen opiskeluohjelma

Oppisopimuskoulutusta suunniteltaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka on tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja ja sen laadintaan osallistuu koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan lisäksi tutkinnon suorittajan työnantaja.

Ennen oppisopimuksen solmimista tehdään alkukartoitus, jonka tavoitteena on selvittää opiskelijan aiempi osaaminen sekä työpaikan keskeiset työtehtävät. Opiskelijan osaamisen kartoituksen tavoitteena on selvittää opiskelijan lähtötaso. Kun taas työtehtävien kartoittamisella pyritään varmistamaan työpaikan soveltuvuus tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Työtehtävien alkukartoitukseen osallistuvat sekä työnantaja että työpaikkakouluttaja. Oppisopimuskeskukset tekevät alkukartoitusta eri tavoin. Alkukartoitus voidaan tehdä esimerkiksi sähköisellä kyselylomakkeella.

Oppisopimusta solmittaessa henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjataan johtopäätökset ja perustelut siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan ammattitaidon oppisopimuksen aikana työpaikalla tapahtuvana oppimisena ja tietopuolisiin opintoihin osallistuen. Henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan sisältyy myös alustava suunnitelma tulevista tutkintotilaisuuksista tutkinnon osittain tai opintokokonaisuuksittain. Henkilökohtaistamisen perustana toimii tutkinnon perusteet.

Opintoja henkilökohtaistettaessa opinnot suunnitellaan räätälöidysti kullekin opiskelijalle. Tällöin koulutuksen sisällössä ja toteutuksessa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot ja taidot, opiskeluvalmiudet sekä otetaan kantaa oppijan mahdollisiin erityistuen ja – ohjauksen tarpeisiin. Sen lisäksi huomioidaan työpaikan yksilölliset piirteet.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma tehdään koko oppisopimuksen ajaksi, mutta sitä voidaan myöhemmin muokata ja täsmentää opintojen edetessä. Henkilökohtaista opiskeluohjelmaa päivitettäessä tulee kaikkien osapuolten hyväksyä tehdyt muutokset.