Yhteistyö oppilaitoksen kouluttajan kanssa

Työpaikan ja oppilaitoksen välinen yhteistyö oppisopimuksen eri vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää.

Aivan ensimmäisenä sinun on hyvä olla tietoinen opiskelupäivistä oppilaitoksessa, niiden sisällöistä ja aikatauluista. Tietoa tarvitaan niin ohjaamiseen kuin työvuorojen suunnitteluun.

Saavutatte oppisopimuskoulutuksen tavoitteet parhaiten, kun teette tiivistä yhteistyötä työpaikan ja oppilaitoksen välillä läpi opintojen. Vastuukouluttaja tekee työpaikkakäyntejä ja tutustuu opiskelijan työssäoppimisympäristöön ja työtehtäviin. Näihin tapaamisiin myös sinun työpaikkakouluttajana on hyvä osallistua, koska silloin voit esittää työpaikan toiveita koulutukselle ja tietopuolisille opinnoille.

Samalla voit sopia vastuukouluttajan kanssa, miten ja millaista yhteistyötä teette oppisopimuskoulutuksen aikana. Esimerkiksi kun oppilaitoksen antamissa oppimis- ja kehittämistehtävissä huomioidaan työpaikalla tapahtuva oppiminen, tehtävistä hyötyvät sekä opiskelija että työpaikka.

Sinun ja vastuukouluttajan väliset yhteistyömuodot ja -tavat vaihtelevat. Teidän kannattaa sopia yhteistyöstä heti oppisopimuksen alkaessa ja huolehtia siitä, että teette matalan kynnyksen yhteistyötä koko oppisopimuskoulutuksen ajan.