Arvioin ja annan palautetta

Opiskelija tarvitsee palautetta osaamisensa kehittymisestä työpaikalla, mitä on opittu ja mitä pitää vielä oppia. Palautteen avulla tehdään näkyväksi, miten opiskelija on edistynyt oppimisessaan suhteessa tutkinnon ja HOKS:n tavoitteisiin (henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma).

Hyvä palaute auttaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteet!

Hyvän palautteen avulla opiskelija ymmärtää mitä hän on jo oppinut. Palautteessa opiskelijalle kerrotaan myös millä tavoin ja mitä tekemällä hän parhaiten kehittäisi tavoitteiden mukaista osaamistaan jatkossa. HOKSissa  asetettujen tavoitteiden säännöllinen kirkastaminen on myös tärkeä osa ohjaavaa arviointia.

Hyvä palaute kirkastaa tavoitetta ja ohjaa eteenpäin!

Kannusta opiskelijaa arvioimaan omaa kehittymistään ja osaamistaan. Opiskelijan tekemä itsearviointi on aina hyvä lähtökohta on arvioinnille. Opiskelija saa palautetta opettajalta, työpaikkaohjaajalta sekä usein myös muulta työyhteisöltä. Myös vertaisopiskelijoita kannattaa käyttää palautteenantajina.

Hyvä palaute edistää opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien vuoropuhelua!

Osaamisen kehittymistä tukevat esim. päivittäiset havainnoinnit ja kommentoinnit opiskelijan osaamisesta. Sopikaa yhdessä myös säännöllisistä palaute- ja ohjauskeskusteluista heti opiskelujakson alussa.

Näin onnistut!
1. Anna palautetta ja ohjaa oppimista kullekin opiskelijalle parhaiten sopivia termejä ja käsitteitä käyttäen!
2. Anna opiskelijalle suullista ja kirjallista palautetta, kumpikin tapa on yhtä tehokas tilanteesta ja tarpeesta riippuen!
3. Kohdista palaute ainoastaan arvioitavana olevaan osaamiseen ja sen kehittymiseen, älä koskaan opiskelijan persoonaan!
4. Motivoiva ja kannustava palaute on rehellistä, reilua ja oikeudenmukaista, ei pelkkää kehumista tai moittimista!
5. Pyydä palautetta omasta ohjauksestasi ja arvioinnistasi. Sinullakin on mahdollisuus kehittyä työpaikkaohjaajana.