Palautteen antamisen paikkoja

Palautteen antaminen ja puheeksi ottaminen

Oppimisen kannalta palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää.  Parhaimpia oppimistilanteita ovatkin käytännön työtilanteet, joita arvioidaan yhdessä jälkikäteen. Se, miksi palautetta annetaan kannattaa käydä keskustellen läpi maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kanssa. Näin hän ymmärtää palautteen merkityksen. Palautteen ajoittaminen on sekin tärkeää. Kaikkea palautetta ei kannata antaa julkisesti, koska joissain kulttuureissa esimerkiksi kielteisen palautteen saamiseen saattaa liittyä kasvojen menettämisen pelko. Keskeistä palautteen antamisessa oppimisen kannalta on, että palaute perustellaan. Pyydä palautetta antamastasi palautteesta. Kiitä myös palautteesta.

Kun huomaat, että…

Rakentavan palautteen paikkoja Puheeksi ottaminen ja palaute
Suomalaisen työelämän pelisäännöt ovat epäselviä (työajat, tauot, poissaolot, sairaslomat) Ota puheeksi, kertaa ja selitä työpaikkasi pelisäännöt. Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt, mitä tarkoitit
Opiskelija tekee toistuvasti asioita ”väärin” (sovitut toimintatavat, ergonomia, työturvallisuus) Pyydä opiskelijaa arvioimaan omaa tekemistään ja selittämään miksi asian tekee niin kuin tekee ja kysy, mitä muita tapoja asioita on toteuttaa? Näytä, miten itse tekisit ja miksi
Asiakaspalveluun liittyvässä asiassa on haasteita Ota puheeksi… Selitä konkreettisesti, mikä tilanteessa ei mennyt hyvin ja miten asian voi korjata
Opiskelija ei ole ymmärtänyt palautettasi Pyydä opiskelijaa kertomaan, miten ymmärsi palautteesi ja mitä hänen tulee tehdä. Vältä pumpulipalautetta
Opiskelija ei vaikuta motivoituneelta Ota puheeksi motivaatio. Millaiseksi opiskelija kokee motivaationsa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Motivaatioon voi vaikuttaa monet tekijät esim. se, ettei uskalla
Opiskelija ei ole kovin aktiivinen ja omatoiminen Ota puheeksi… Keskustelkaa odotuksista puolin ja toisin. Kysy onko jokin epäselvää. Ota esille oppimisen tavoitteet. Anna mahdollisuus aktivoitumiseen ja tehkää ensin yhdessä. Rohkaise aktiivisuuteen.

Maahanmuuttajan työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen

Perehdytä alusta asti perusteellisesti.

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan perehdytykseen, kuten muuhunkin ohjaukseen, kannattaa varata tavanomaista enemmän aikaa. Ohjaustilanteet kannattaa järjestää rauhallisessa tilassa ja mielellään, ainakin alussa, kahdenkeskisinä – näin varmistat, että ylimääräinen hälinä ei vaikeuta ymmärtämistä. Melu haittaa esimerkiksi sanojen tunnistamista.

Kerro selkeästi esimies-alaissuhteista, vastuunjaosta sekä työpaikan toiminta-ja yhteistyötavoista. Nämä ovat asioita, jotka ovat usein erilaisia eri kulttuureissa.

Maahanmuuttajaopiskelijan kanssa kannattaa käydä läpi mm.
taustatietoa organisaatiosta, säännöistä ja toimintatavoista
työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
työsuhteen ja palkkauksen perusteet
työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset
vastuukysymykset, esimerkiksi salassapitovelvollisuus
poissaolot ja niihin liittyvät menettelytavat
työaikaan liittyvät asiat esim. tauot, työpäivän pituus
täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen
terveydenhuolto

Varmista ymmärtäminen

Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt antamasi ohjeet. Älä varmista ymmärrystä kysymällä ymmärsitkö, vaan pyydä opiskelijaa kertomaan omin sanoin miten hän asian  ymmärsi. Selkokieliseen ohjeistamiseen kuuluu asioiden kertaaminen, aluksi mahdollisesti jopa päivittäin, jotta rutiinit tulevat tutuiksi. Älä anna tietoa liikaa kerralla, vaan annostele sitä sopivissa erissä. Kun perehdytät, kerro myös miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Hyvällä perehdytyksellä ehkäiset väärinkäsitysten syntymisiä. Tärkeimmät asiat kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Myös kuvat helpottavat usein asian ymmärtämistä.

Tue työyhteisön jäseneksi pääsyä

Tue maahanmuuttajan pääsyä työyhteisön jäseneksi. Jo työkavereiden keskinäinen tervehtiminen on osa sitä. Ota opiskelija mukaan työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin esim. keskusteluihin tauoilla. Osallista maahanmuuttajaa myös erilaisissa yhteisissä kanssakäymisissä kuten kokouksissa. Myös työyhteisön muita jäseniä kannattaa ottaa mukaan ohjaukseen ja arviointiin. Näin maahanmuuttaja tutustuu luontevasti myös muihin työntekijöihin.

Perehdy syvemmin toiseen kieleen ja kulttuuriin kuuluvan opiskelijan perehdyttämiseen ja ohjaamiseen esimerkiksi seuraavan oppaan avulla:Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Puhu vähän hitaammin, jooko?

Kulttuurierojen esiintulo työpaikalla

Uusia kysymyksiä työpaikkaohjaukseen

Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien mukaantulo suomalaisille työpaikoille on tuonut uudenlaisia haasteita työpaikkaohjaukseen. Ohjaajana saatat pohtia, kuinka hyvin sinun tulisi tuntea ohjattavan lähtökohdat ja kulttuurinen tausta. Yleisellä tasolla sinua auttaa, kun ymmärrät mistä maahanmuutossa on kyse ja miten se voi vaikuttaa ohjattavan elämäntilanteeseen. Sinun ei odoteta olevan opiskelijasi kulttuurin asiantuntija. Ohjaussuhteen aikana tutustut paremmin ohjattavaan ja opit enemmän hänen kulttuuristaan.

Kulttuurisista eroista johtuen työpaikoilla tapahtuu väärinymmärryksiä. Sinä ja ohjattavasi tulkitsette eteen tulevia asioita omissa kulttuureissanne opittujen ajattelu- ja toimintatapojen kautta. Kulttuurisia eroja ajattelutavoissa voidaan nähdä esimerkiksi länsimaisen (yksilökeskeinen) ja itämaisen (yhteisökeskeinen) kulttuurin edustajien välillä. Pohjoismaat ja muut teollistuneet maat edustavat länsimaista kulttuuria. Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka näyttäytyvät itämaisen kulttuurin edustajina. Kulttuurieroja esiintyy myös eri kulttuuripiirien ja kulttuurien sisällä.

Työpaikalla kulttuurien väliset erot voivat näkyä

 • tavassa hoitaa työasiat – länsimaisessa työntekijä vastaa työtehtävistä henkilökohtaisesti ja toimii yksilönä, kun itämaisessa kulttuurissa luotetaan usein sukulaisen ja ystävän apuun myös työelämässä
 • Yksityiselämän näyttäytymisenä työpaikalla – esimerkiksi itämaisessa kulttuurissa perheen asioiden hoitaminen kesken työpäivän on itsestään selvyys, kun taas läntisessä kulttuurissa perheasiat on totuttu hoitamaan työajan ulkopuolella.
 • Tasa-arvoisten vaikutusmahdollisuuksien ja toimintatapojen noudattamisessa sekä työntekijöiden keskinäisen tasa-arvon toteutumisessa – esimerkiksi esimies-alaissuhteissa (hierarkkia), puhuttelutavoissa (sinuttelu – teitittely)  ja vastuunjakona tiimityöskentelyssä.
 • Aikakäsityksessä (lineaarinen –syklinen) – lineaarisessa aikakäsityksessä mennyt aika, nykyisyys ja tulevaisuus ovat erotettavissa selkeästi toisistaan kun syklisessä, asiat toistuvat ja pysyvät ennallaan eikä tulevan ennakoimiseen ole juuri tarvetta. – Työpaikallasi täsmällisyys on itsestäänselvyys ja aikatauluja noudatetaan. Kalenteri ja kello ovat työtä ja muuta elämää rytmittäviä apuvälineitä, kun taas toisesta kulttuurista tulevalle voi olla normaalia ajatella, että työpaikalle voi saapua vähän sovittua myöhemmin ja asiat ehtii hoitaa myöhemminkin sillä huomenna on uusi päivä.

Kulttuurisista eroista johtuen myös työpaikan ongelmista puhuminen ja kehittämiskohteiden esiin nostaminen voi olla joillekin vaikeaa. On hyvä, että sinä ohjaajana tunnistat kulttuurisista ajattelutavoista johtuvia eroja. Keskustele eroista opiskelijan kanssa mahdollisimman käytännönläheisesti. Näin pääsette asiassa yhteiseen ymmärrykseen ja vältätte samanlaiset ristiriitatilanteet tulevaisuudessa.

Lue lisää kulttuurierojen esiin tulosta työpaikalla: Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla (Osuma-projekti)

Kielen merkitys ohjauksessa

Ohjaajana sinun kannattaa kiinnittää huomiota omaan kieleesi, etenkin alussa. Näin helpotat asioiden ymmärtämistä ja edistät tehtävien sujumista. Voit tukea maahanmuuttajan pärjäämistä kielellisesti monin tavoin.

Mitä on selkokieli?

Selkokieli on ”helppoa kieltä”, mikä tarkoittaa suoraa ja selkeää ulosantia sekä yksiselitteistä puheen sisältöä. Käytännössä selkokieli tarkoittaa vähän hitaampaa puhumista, selkeää sanojen ääntämistä ja johdonmukaista, loogista etenemistä puheen sisällössä.  Katso video selkokielestä selkokielellä

Selkeä kieli voi tarkoittaa monia erilaisia asioita. Maahanmuuttajan voi olla vaikea ymmärtää voimakasta murretta, onhan suomalaisellakin joskus vaikeuksia ymmärtää toista suomalaista. Myös ammattislangi ja sanaleikkeihin liittyvät vitsit voivat olla haastavia, jos kielitaito on vasta kehittymässä. Suomen kielessä on myös paljon sanoja, joita erikielisen on vaikea erottaa toisistaan: tuli – tuuli, kisa – kissa. Kiinnittämällä vähän huomiota omaan kielenkäyttöön ja ääntämiseen, voit edistää paljonkin erikielisen ymmärrystä ohjeista ja ohjaamisesta.

Miten tuen maahanmuuttajaa työpaikalla kielen kehittämisessä?

 • Tutustu opiskelijaan heti aluksi – millainen persoona, millainen oppimistyyli
 • Sitouta työyhteisö: jakakaa vastuuta työtehtävien opettamisessa, ottakaa maahanmuuttaja kahvipöytäkeskusteluihin mukaan esim. helpottamalla omaa kieltäsi ja osallistamalla häntä keskusteluun kysymyksin
 • Varmista, että työkielenä käytetään suomea. Vaikka englannilla asiat etenisivät nopeammin, tutkinto on suoritettava lähes poikkeuksetta suomen kielellä
 • Ole kärsivällinen; kielen oppiminen on prosessi, aina edistyminen ei ole tasaista. Siinä voi olla nopeita ja hitaita vaiheita.
 • Jos huomaat, että oppija välttelee puhumiseen liittyviä tilanteita, joka voi merkitä hänelle siirtymistä epämukavuusalueelle, kannusta sitä enemmän puhumiseen, asioiden ja työprosessien kuvaamiseen, puhelimeen vastaamiseen…
 • Taustoita asioita riittävästi eli selitä miksi joku työ tehdään niin kuin se tehdään.
 • Työkoneita ja työkaluja voi nimetä esim. tarroilla. Käyttöohjeista voi tehdä myös kuvalliset, selkeästi sanoitetut ja upottaa ne esimerkiksi qr-koodin sisään, jonka voi kuvata ja katsoa tarpeen tullen.
 • Työssä tarvittavien tärkeiden sanojen kerääminen listaksi auttaa joitakin oppijoita. Sanakirjan ja käännösohjelmien käyttö auttaa.
 • Anna ohjattavalle aikaa vastata kysymykseen: erikielisellä vie enemmän aikaa ymmärtää kysymys, miettiä sisältö vastaukseen sekä vastata kysymykseen.

Ehkä kaikista tärkeintä on kuitenkin ottaa toisesta kulttuurista tuleva erikielinen ihminen vastaan omana persoonana ja avoimin mielin. Mitä enemmän työntekijät keskustelevat työstä keskenään, sitä paremmin kieli kehittyy ja sitä nopeammin löytyy yhteisymmärrys erilaisten asioiden suorittamisessa.

Perehdy kielen tukemisen mahdollisuuksiin työpaikoilla lisää esim. seuraavan oppaan välityksellä: Koulutuskeskus Salpaus. Kielituki. Opas työpaikalle.

Selkokeskuksen sivut: http://selkokeskus.fi/selkokieli/