Laadukas työelämässä oppiminen- itsearviointikriteeristö

Työkalu yhteiseen kehittämiseen
Laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla itsearvioidaan työelämässä oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää oppimista työpaikalla järjestetään. Tavoitteita ovat muun muassa:

• oppimisen hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä
• oppivan työyhteisön toimintatapojen vahvistaminen
• osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
• tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa
• työelämässä oppimisen prosessien kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista mahdollistaa työelämässä oppimisen kehittämiskohteiden ja molemminpuolisten hyötyjen tunnistamisen. Arviointiin ja kehittämiseen otetaan mukaan myös opiskelijat.

Kriteerien sisällöt

Työelämässä oppimisen toteutumista itsearvioidaan seuraavista näkökulmista:

1) Oppiminen työyhteisön kehittäjänä
2) Esimiehet oppimisen mahdollistajina
3) Oppiva työyhteisö
4) Osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
5) Vastuut ja tehtävät
6) Työpaikkaohjaajien osaaminen ja soveltuvuus
7) Työelämässä oppimisen suunnittelu
8) Opiskelijan perehdyttäminen
9) Opiskelijan ohjaus ja arviointi
10) Tiedonkulku ja yhteistyö vastuuopettajan kanssa
11) Työelämässä oppimisen kehittäminen

Kriteerit yhteisen kehittämisen työvälineenä
Kriteereistä on tehty omat itsearviointilomakkeet työpaikalle ja oppilaitokselle. Tämä arviointilomake koskee työpaikkaa. Itsearviointi toteutetaan ensin erikseen työpaikalla ja oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelijat vastaavat palautekyselyyn. Sen jälkeen järjestetään osapuolten yhteinen palautetilaisuus, jossa keskustellaan vahvuuksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista. Yhteisten johtopäätösten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet työelämässä oppimisen prosessin kehittämiseksi.