Laadukas työelämässä oppiminen- itsearviointikriteeristö

Työkalu yhteiseen kehittämiseen
Laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla itsearvioidaan työelämässä oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää oppimista työpaikalla järjestetään. Tavoitteita ovat muun muassa:

• oppimisen hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä
• oppivan työyhteisön toimintatapojen vahvistaminen
• osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
• tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa
• työelämässä oppimisen prosessien kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista mahdollistaa työelämässä oppimisen kehittämiskohteiden ja molemminpuolisten hyötyjen tunnistamisen. Arviointiin ja kehittämiseen otetaan mukaan myös opiskelijat.

Kriteerien sisällöt

Työelämässä oppimisen toteutumista itsearvioidaan seuraavista näkökulmista:

1) Oppiminen työyhteisön kehittäjänä
2) Esimiehet oppimisen mahdollistajina
3) Oppiva työyhteisö
4) Osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
5) Vastuut ja tehtävät
6) Työpaikkaohjaajien osaaminen ja soveltuvuus
7) Työelämässä oppimisen suunnittelu
8) Opiskelijan perehdyttäminen
9) Opiskelijan ohjaus ja arviointi
10) Tiedonkulku ja yhteistyö vastuuopettajan kanssa
11) Työelämässä oppimisen kehittäminen

Kriteerit yhteisen kehittämisen työvälineenä
Kriteereistä on tehty omat itsearviointilomakkeet työpaikalle ja oppilaitokselle. Tämä arviointilomake koskee työpaikkaa. Itsearviointi toteutetaan ensin erikseen työpaikalla ja oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelijat vastaavat palautekyselyyn. Sen jälkeen järjestetään osapuolten yhteinen palautetilaisuus, jossa keskustellaan vahvuuksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista. Yhteisten johtopäätösten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet työelämässä oppimisen prosessin kehittämiseksi.

Muistilista esimiehelle

Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta. Huolehdithan esimiehenä, että työpaikkaohjaajan työtehtävät on suunniteltu niin, että hän pystyy hoitamaan näitä tehtäviä oman työnsä sisällä.  Jos ohjattavana on nuori henkilö, on hyvä huomioida, että hän tarvitsee tiiviimpää ohjausta kuin kokeneempi työntekijä.

Esimies – näin varmistat ja järjestät puitteet oppimiselle

    • Hyödy ja sitoudu. Varmista, että työyhteisönne on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa. Mieti myös mitä voitte saada opiskelijan ohjaamisen myötä. Tunnista koulutuskumppanuuden hyödyt yrityksellenne
    • Varmista oppimisen mahdollisuudet. Varmistakaa opettajan ja ohjaajan kanssa, että opiskelijan on mahdollista tehdä oppimistavoitteiden sekä tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä työpaikallanne. Miettikää miten opiskelija voi edesauttaa arjen toiminnassa ja tavoitteissa.
    • Varmista ohjauksen onnistuminen. Tunnista ohjaamiseen liittyvät tehtävät. Valitse työpaikkaohjaaja ja varmista, että hänellä on aikaa ja mahdollisuuksia ohjaamiseen oman työnsä sisällä. Tue ohjaajaa työssään. Työpaikkaohjaaja tarvitsee aikaa ohjaamisen lisäksi opiskelijan opintojen suunnitteluun, perehdytykseen, opettajan työpaikkakäynteihin ja oppimisen arviointiin sekä säännöllisiin ohjauskeskusteluihin opiskelijan kanssa. Jos työpaikkaohjaaja ei toimi omassa organisaatiossasi, sovi järjestelyistä hänen esimiehensä kanssa.
    • Jaa ohjaustehtävää työyhteisölle. Kerro työyhteisölle tulevasta opiskelijasta sekä hänen ohjaajastaan. Sopikaa miten työyhteisö voi osallistua ohjaukseen työpaikkaohjaajan tukena.
    • Poimi ohjausosaamisen hyödyt. Hyödynnä opettajan osaaminen ja oppilaitoksen tarjoamat palvelut ja tunnista osaavan ohjaajan hyöty yrityksellenne.