Työyhteisönä kehittyminen

Miten työpaikka kehittyy hyvän ohjauksen avulla?

  • Perehdyttämisestä tehdään joustavaa
  • Työyhteisö voi tarkastella arvioida ja kehittää työpaikan prosesseja
  • Työpaikalla opitaan jakamaan tietoa ja osaamista, vähennetään poissaoloista aiheutuvaa haavoittuvaisuutta
  • Lisätään keskinäistä vertaistukea ja vuorovaikutusta työpaikalla, tuetaan yhteisöllisyyttä
  • Kasvatetaan työyhteisön oppimis- ja muutosvalmiuksia
  • Työpaikkaohjaaja ei jää yksin
  • Työyhteisön kyky oppia ja ohjata on yrityksen yksi menestys- ja vetovoimatekijöistä

Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen- itsearviointikríteeristö

Itsearviointikriteeristö työpaikan ja oppilaitoksen yhteiseen kehittämiseen on työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla itsearvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää työssäoppimista järjestetään työpaikalla. Tavoitteita ovat muun muassa:

• työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä
• oppivan työyhteisön toimintatapojen vahvistaminen
• osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
• tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa
• työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiskohteiden ja molemminpuolisten hyötyjen tunnistamisen. Arviointiin ja kehittämiseen otetaan mukaan myös opiskelijat.

Tutustu