Erityinen ohjaustuki

Haasteiden ymmärtäminen

Erityisen tuen tarve voi ilmentyä moninaisina tuen tarpeina. Opiskelijalla voi olla haasteita luottaa omiin kykyihinsä selvitä uusissa ympäristöissä tai sosiaalisissa tilanteissa. Tämän taustalla voi olla pelot, jännittäminen tai huoli omasta jaksamisesta.
Opiskelijalla voi olla haasteita aikataulujen tai työrytmin noudattamisessa. Haasteet voivat liittyä keskittymiseen tai oman toiminnan ohjaukseen, kuten työn suunnitteluun ja aloittamiseen. Jollakin opiskelijalla on vaikea hahmottaa asioita, muistaa tai ymmärtää moniosaisia suullisesti annettuja tai kirjallisia työohjeita jne.

Vahvuuksien hyödyntäminen

Jokaisella opiskelijalla on jotain vahvuuksia, joiden hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen nostavat opiskelijan itsetuntoa. On tärkeää, että opiskelijalle tarjotaan yksilöllisiin valmiuksiin ja tavoitteisiin sopivia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Sen vuoksi tarvitaan erilaisia tuettuja ja joustavia tapoja valmentautua työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen.

Oppilaitoksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Oppilaitoksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt antavat tuetun ja turvallisen ensikokemuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Opiskelija pääsee tutustumaan alan työtehtäviin mm. tekemällä oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuja toimeksiantoja. Oppimisympäristöissä työskentely tapahtuu opetus- ja ohjaushenkilöstön tuella. Lisäksi toimeksiantoja voidaan tehdä opiskelijaryhmänä yhteistyökumppanin tiloissa esim. valmentajan tuella.

Ensikontaktit työelämään tuettuna

Oppilaitoksen ulkopuoliseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen aloitetaan tutustumalla yrityksiin etsimällä alan yritysten mainoksia, kotisivuja ja avoinna olevia työpaikkoja. Opiskelijat lähtevät valitsemiinsa yrityksiin vierailukäynneille yhdessä opiskelijaryhmänä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.
Lisäksi opiskelijat käyvät pareittain haastattelemassa itseään kiinnostavien työpaikkojen työntekijää tai yrityksen edustaja käy oppilaitoksella kertomassa työpaikan työtehtävistä sekä alan tarjoamista mahdollisuuksista ja vaatimuksista.

Entiset, työllistyneet opiskelijat käyvät myös kertomassa omista kokemuksistaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja toimivat valmistautumisen tukena opiskelijoille.

Opiskelijan ja työpaikan edellytysten kohtaaminen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa on tärkeää, että oppimisen tavoitteet ja niihin kytkeytyvät työtehtävät laaditaan riittävän realistisiksi, konkreettisiksi ja pilkotuiksi. Tarvittaessa työanalyysiä hyödynnetään opiskelijalle soveltuvaa työpaikkaa, työtehtäviä ja työaikaa suunniteltaessa ja etsittäessä. Onnistumisen edellytyksenä on se, että oikea opiskelija ja oikea työpaikka kohtaavat.

Jo valmisteluvaiheessa avoimuus ja yhteistyö työpaikkaohjaajan kanssa luo pohjan opiskelijaa ymmärtävään, kannustavaan ja rohkaisevaan asennoitumiseen. Ohjauksen yhteistyöllä on suuri merkitys työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistumiseksi.

Ohjauksesta ja tuesta sopiminen

Työpaikan valmentaminen opiskelijan ohjaukseen on opettajan tärkeimpiä tehtäviä. Opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet työpaikalle sovitaan yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa keskustellen. Tässä on merkittävää opiskelijan oma aktiivinen osallistuminen.
Opiskelija voi laatia itsestään esittelyposterin, joka voidaan laittaa esim. työpaikan henkilöstön ilmoitustaululle. Posterissa opiskelija kertoo itsestään, harrastuksistaan, vahvuuksistaan ja opiskeluistaan. Samalla hän voi kertoa, millaisesta ohjauksesta ja tuesta hän parhaiten työpaikalla tapahtuvassa oppimisessaan hyötyy.

Esimerkkejä tukitoimista työpaikalle

  1. Aloitetaan toistuvilla rutiininomaisilla työtehtävillä ja työparityöskentelynä. Oppilaitoksen valmentaja on alussa työntekijöiden rinnalla perehdyttämässä ja tutustuttamassa opiskelijaa työyhteisöön sekä työtehtäviin. Samalla hän on varmistamassa, että alkuvaiheen työtehtävät ovat riittävän selkeitä ja tavoitteiden mukaisia.
  2. Riittävästi aikaa ja ohjausta uusien työtehtävien omaksumiseen. Tarvittaessa työhönvalmentajan tuki uusien työtehtävien aloittamiseen.
  3. Yksi ohje ja tehtävä kerrallaan. Ohjeiden toistaminen ja kertaaminen. Tarvittaessa tueksi vaiheittaiset selkeäkieliset kuvalliset työohjeet.
  4. Työpäivän aikataulutus ja jaksotus sekä työtehtäväkokonaisuuksien palastelu. Työtehtävien ja oppimisen tavoitteiden yhteyden konkretisointi.
  5. Vinkkilista työpaikkaohjaajalle ohjauksen sekä itsearviointi- ja palautekeskustelujen tueksi. Vahvuuksien ja onnistuneiden kokemusten esille nostaminen.
  6. Yksi nimetty tukihenkilö (valmentaja), jonka opiskelija kokee luotettavaksi ja turvalliseksi pitää säännöllisesti yhteyttä ja on kuulolla tuen riittävyydestä.
  7. Selkeästi sovitut pelisäännöt, yhteydenpitotavat ja nopea reagointi ja tuki mahdollisissa ongelmatilanteissa.