Oppivan työpaikan vastustamaton vetovoima

Työpaikat tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen monin eri tavoin. Oppimismahdollisuuksiin investoiminen on työpaikalle kannattavaa ja vahvistaa yritysten ja työpaikkojen vetovoimaa.

Oppimismyönteinen työpaikka houkuttelee osaavia, oppimiskykyisiä ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita. Esimiehen tehtävänä on luoda edellytyksiä oppimiselle.

Työpaikka voi olla oppimisympäristönä mahdollistava tai rajoittava. Mahdollistava ympäristö tarjoaa enemmän oppimisen mahdollisuuksia kehittää laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. Oppimista mahdollistavia tekijöitä ovat työtehtävien laajuus, osallistumismahdollisuudet työyhteisössä ja rooli, johon oppija työyhteisössä sijoittuu.

Mahdollistavassa oppimisympäristössä ohjaukseen käytettävä aika ja resurssit on varmistettu ja se on arvostettua. Oppija on otettu tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi sekä yhteistyö ja vuoropuhelu työpaikan ja oppilaitoksen kanssa toimii.

Työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen on laadittu itsearviointikriteristö, joka on työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja arvioida työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Tunnistatko oppimisen mahdollistavan työpaikan.

Katso videot yritysten hyvistä käytännöistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa eri puolella Suomea.

Sanapilvet_web