Opettaja ja verkostot ohjaajan tukena

Opiskelijan ohjaamista työpaikalla on aiemmin ajateltu tehtävänä, joka nimetään yhdelle ohjaajalle. Käsitykset ohjaamisesta ovat kuitenkin muuttuneet. Ohjausta pidetään nykyisin yhteisöllisenä toimintana, jossa monenlaiset osaamiset kohtaavat ja tukevat toisiaan.

Monet ohjaajat ovat kokeneet jäävänsä ohjaaja-roolissaan yksin. Esimiehen tuki ja ohjaamisen mahdollisuuksien järjestäminen on ollut ohutta. Opettajan ja ohjaajan välinen yhteistyö ei ole vastannut työpaikkojen arjen kysymyksiin. Työpaikkaohjaaja ei ole myöskään aina saanut tarvitsemaansa tukea työyhteisöltä eikä ohjausta ole jaettu.

Tulevaisuudessa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta kehitetään tiiviimmin yhdessä. Hyvien keinojen ja toimintamallien kehittäminen ja jakaminen on tässä ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyön kehittäminen alkaa tästä.

Opettajan ja ohjaajan yhteistyö

Työpaikkaohjaajan ja opettajan välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Yhteyttä voitte pitää yllä opettajan työpaikkakäynneillä tai sähköisin välinein. Kun ohjaajana tiedät, mitä oppilaitoksessa opitaan, pystyt tukemaan oppijaa niiden soveltamisessa työpaikalle. Kun opettaja tietää, mitä oppija tekee ja millaisia työtehtäviä on järjestelty, hän pystyy ohjaamaan opiskelijaa tutkintoon ja tukemaan sinua ohjaustehtävässä. Opettaja tekee työpaikkakäyntejä ja tutustuu opiskelijan työtehtäviin työpaikallanne. Näihin tapaamisiin myös sinun ohjaajana on hyvä osallistua.

Oppilaitoksen tarjoama tuki

Hyvästä suunnitelmasta huolimatta aina kaikki ei suju onnistuneesti. Haasteelliset tilanteet voivat liittyä opiskelijaan, ohjausuhteeseen, työpaikan järjestelyihin tai oppilaitoksen ja työpaikan välisiin yhteistyösuhteisiin.

Oppilaitoksen moniammatillinen verkosto on työpaikan apuna opiskelijaan, oppimiseen tai työelämässä toimimiseen liittyvissä asioissa. Erityistä tukea tarjoavat ammattilaiset ovat tuovat osaamistaan työpaikoille niissä asioissa, jotka eivät varsinaisesti kuulu työpaikkojen toimintaan ja tehtäviin. Mitä pikemmin ongelmallisia asioita päästään selvittämään, sitä nopeammin ne saadaan ratkaistua. Otathan ajoissa yhteyttä opettajaan, joka ohjaa asiaa eteenpäin.

Katso videolta esimerkki, miten Kyrö Distillery Company tekee yhteistyötä oppilaitoksen kanssa: