Förmannen säkrar och ordnar ramarna för lärandet

Förmannens uppgift är att skapa förutsättningarna för lärandet på arbetsplatsen.

  • Jag drar nytta av detta och förbinder mig till detta. Säkerställ, att arbetsgemenskapen har förbundit sig att handleda den studerande. Fundera också på vad ni kan få ut ur handledningen av den studerande. Identifiera de fördelar som utbildningspartnerskapet ger till företaget.
  • Jag säkrar möjligheterna till lärande. Säkerställ med läraren och handledaren att den studerande kan utföra de arbetsuppgifter på arbetsplatsen som krävs enligt kunskapsmålen och för examen. Fundera på hur ni kan hjälpa den studerande i den dagliga verksamheten och i att uppfylla målen.
  • Säkerställ att handledningen lyckas. Identifiera de uppgifter som ingår i handledningen. Välj en arbetsplatshandledare och säkerställ att hen har tid och möjligheter till handledningen inom ramen för sitt eget arbete. Stöd handledaren i hens arbete.
  • Dela handledningsuppgiften inom arbetsgemenskapen. Berätta för arbetsgemenskapen om den kommande studerande och hens handledare. Kom överens om hur arbetsgemenskapen kan delta i handledningen genom att stöda arbetsplatshandledarens.
  • Plocka ut fördelarna i handledningskompetensen. Ta vara på lärarens kompetens och de tjänster som läroanstalten erbjuder och identifiera hur en kunnig handledare gagnar företaget.

Handledning är dagens professionalism. Du som förman ska se till att arbetsplatshandledarens arbetsuppgifter har planerats så att hen kan sköta uppgifterna inom ramen för sitt eget arbete.  Om den som ska handledas är en ung person, är det bra att beakta att hen behöver en mer intensiv handledning är en mer erfaren arbetstagare. Om arbetsplatsutbildaren inte arbetar inom din egen organisation, kom överens om arrangemangen med hens chef.

Arbetsplatshandledaren behöver tid för själva handledningen, men även för planering av den studerandes studier, inskolningen, lärarens besök på arbetsplatsen, bedömning av kunskaperna och för regelbundna handledningssamtal med den studerande.