Sådana studerande, sådan bedömning

Det är bra att börja här
Kom överens om regelbundna möten med eleven.
Utnyttja självbedömningen som grund för samtalet.
Diskutera vad den studerande har gjort och lärt sig på arbetsplatsen och var hen har utvecklats.
Lägg också upp en plan för hur avtalade mål förs vidare och genomförs i praktiken.

Bedömning av en nybörjare – handledaren i rollen av en instruktör

Var och en är en novis när man börjar i en ny bransch, på en ny arbetsplats eller i en ny arbetsuppgift – oavsett åldern. I bedömningen av en nybörjare säkerställer man att hen bygger upp grunden för sin yrkeskompetens. Det centrala är frågan: ”Varför gör man saker på arbetsplatsen som man gör?”. Det räcker inte med att bara göra, som grund för kunnandet behövs också förståelse.

Uppmuntra den studerande att bedöma sig själv och jämföra utvecklingen av sina kunskaper under resans gång. Jämför dem i förhållande till yrkeskunskapskraven. Det är viktigt med utvecklande och uppmuntrande respons. Färdigheterna för självbedömning lärs genom att utföra självbedömning och få respons. Var och en behöver – nu och i framtiden – färdigheter för självbedömning i utvecklingen av sitt eget arbete.

Bedömning av en ung person – handledaren i rollen av en instruktör och fostrare

Hos en ung person pågår ännu uppväxten till en vuxen och yrkesmänniska och den unga har kanske ännu inte heller lärt sig de spelregler som gäller i arbetslivet. Den korta arbetslivserfarenheten, det egna kunnandet och bedömningen av dess nivå kan avvika från hur arbetsplatshandledaren och arbetsgemenskapen som yrkesmän ser dessa.

Att ge realistisk, utvecklande och uppmuntrande respons är viktigt för utvecklingen av den ungas kunnande för att lärandet och kunnandet ska utvecklas i rätt riktning.

Bedömning av en invandrare – handledaren som förmedlare av kulturen

I bedömningen av personer med olika språklig och kulturell bakgrund framhävs säkerställandet av förståelsen och lärandet av spelreglerna i det finländska arbetslivet samt fackspråket. Finländsk yrkeskompetens och bedömningen av dess utveckling utvecklas parallellt med språkinlärningen.

Bedömning av en studerande som utvecklas – handledaren i rollen av en coach

I och med att den studerandes kunskaper ökar eller hen utvecklas till en yrkesmänniska förändras handledarens roll som bedömare. Nu betonas bedömningen av färdigheter och stärkandet av den studerandes självbedömning i bedömningen. Det är inte alltid lätt att gå från sitt bekvämlighetsområde till mer utmanande uppgifter. När är den studerandes färdigheter och kunnande på en tillräcklig nivå för att hen ska kunna gå vidare till exempel till mer utmanande och mer ansvarsfulla uppgifter?

När den studerande befinner sig i ett sådant läge att du kan ge hen ett större ansvar, blir din roll den av en jämlik coach. Du ska alltså ge den studerande utrymme att själv komma till insikter. När du bollar tillbaka genom att fråga hur den studerande själv skulle göra, minskar rådgivningen och guidningen. Ge utvecklande och uppmuntrande respons som gör det möjligt att gå vidare till nästa steg. När säkerheten ökar klarar sig den studerande även i svårare situationer.

Bedömning av en yrkesmänniska – handledaren i rollen av en mentor

Ingen kan utveckla sig själv och sitt arbete i ett vakuum, utan detta sker i samtal med andra. Coachande bedömning är en dialog och diskussion kring bedömningens objekt. Genom handledningssamtalen hjälper du eleven också att förtydliga sina mål och strukturera sina arbetssätt. Samtidigt utvärderar yrkesmänniskan sig själv.

Du kanske inte träffar din studerande varje dag eller varje vecka. Informationen som används i bedömningen baserar sig därmed inte på det du ser. Därför är insamlingen av information för bedömningen en viktig del av handledarens uppgifter. Du får information till exempel från utvecklingsuppgifterna, portföljer, planer och försök.

I yrkesexamenskraven ingår ofta en utvecklingsuppgift eller ett utvecklingsprojekt som angår arbetsgemenskapen eller hela företaget. Ofta riktas bedömningen mot genomförandet av utvecklingen och mot hur det man lärt sig har omsatts i praktiken.

Även för yrkesstuderande måste du känna till kunskapsmålen. Kunskapsmålen, alltså yrkeskunskapskraven, finns i grunderna för den yrkesexamen som eftersträvas.