Jag bedömer kunnandet på arbetsplatsen

Yrkesproven är viktiga när man avlägger yrkesinriktade examina. I dem gör den studerande sitt kunnande synligt och det paketeras för bedömningen till en kunnandehelhet (examensdel), som kan ses också i den studerandes betyg.

Arbetsplatsen har en viktig roll med tanke på yrkesproven, för en representant för arbetslivet deltar alltid i bedömningen och planeringen av yrkesprov. Den studerande påvisar sitt kunnande huvudsakligen på en arbetsplats.

Kunnandet påvisas och bedöms i yrkesprov per examensdel. Bedömningen ger information om hur den studerandes kunnande motsvarar kraven på yrkesskicklighet för den ifrågavarande examensdelen i examensgrunderna. Kraven på yrkesskicklighet är nationella kriterier.

Bedömningsskalan för yrkesprov beror på vilken examen som avläggs.
– I yrkesinriktade grundexamina med skalan 1–5 / underkänd.
– I yrkes- och specialyrkesexamina med skalan godkänd / underkänd.

En företrädare för arbetslivet och en lärare är tillsammans bedömare. Den studerande ges möjlighet till bedömning av sitt eget kunnande, men självbedömningen påverkar dock inte bedömningsbeslutet. Vid behov kan den studerande komplettera yrkesprovet med andra metoder (t.ex. diskussion, tidigare dokumenterade arbetsprestationer, arbetsprov e.d.)

När du fungerar som bedömare av ett yrkesprov
– Är du en yrkeskunnig expert inom din bransch
– Känner du till kraven på yrkesskicklighet, examensgrunderna och målen för kunnandet för den examensdel du bedömer
– Har du tillräckligt väl satt dig in i bedömningen
– Är du inte jävig att bedöma, till exempel en släkting till den studerande e.d.
– Har läraren introducerat dig i bedömningen av kunnandet

Bedömningen görs och beslut om bedömningen fattas alltid tillsammans i en bedömningsdiskussion efter yrkesprovet. Den studerande deltar inte själv i att fatta beslut om bedömningen. Efter yrkesprovet fattar bedömarna tillsammans ett bedömningsbeslut som de genast ger för kännedom till den studerande.

Den studerande har rätt att få information om motiveringarna och hon/han har möjlighet att begära en kontroll/rättelse av bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då hon/han fått informationen.

Yrkesproven genomförs på olika sätt i olika branscher. De grundläggande utgångspunkter som ovan beskrivits är samma för alla branscher. Mer information får du från läroanstalten. Bedömningskriterier för alla examina finns på adressen:
https://eperusteet.opintopolku.fi

Bild: Vad behövs bedömning för