Hur ordnar arbetsplatsen handledningen?

Arbetsplatserna är olika i många avseenden – också när det gäller sättet att ordna handledningen på arbetsplatsen. Nedan följer några vardagliga exempel från olika arbetsplatser.

Jag handleder ensam – och utnyttjar nätverk

I små företag är det ofta en person som ansvarar för handledningen och som planerar och genomför handledningen självständigt. I detta handledningssätt får en välfungerande handledningsrelation stor betydelse. Det är bra att planera enskilda studie- och handledningssituationer redan i förväg. På arbetsplatsen uppstår olika slags handledningssituationer bland annat i samband med olika rutinuppgifter och praktiska situationer i arbetet och med kunder. Det är bra om handledaren också ordnar den studerande möjligheter att delta i olika fackliga nätverk, evenemang och möten där hen får tillfälle att delta i diskussioner med sakkunniga.

Jag handleder med ett arbetspar

Arbete i par är ett sätt att handleda studeranden. Man kan arbeta med sitt arbetspar kontinuerligt eller tidvis, och oberoende av hur arbetet utförs möjliggör det handledning i naturliga situationer under det dagliga arbetet. Arbetsplatsen erbjuder många sporadiska inlärningssituationer som gärna ska utnyttjas. Arbete i par skapar goda möjligheter till detta. Till exempel är utmanande situationer med kunder eller händelser som avviker från arbetsrutinerna utmärkta inlärningssituationer. En erfaren handledare utnyttjar också dessa situationer i sin handledning.

Delad handledning – även arbetsgemenskapen handleder

På större arbetsplatser kan man använda flera personer som handledare. När arbetsgemenskapen deltar i handledningen kan handledningen delas mellan olika personer och man kan utnyttja deras expertis i olika ämnesområden och arbetsuppgifter.

Om arbetsgemenskapen delar på handledningen är det bra att reflektera över hur man samlar in respons på studerandens framsteg och kunskapsutveckling hos de olika handledarna. Det är bra att gå igenom den samlade responsen med studeranden på bedömnings- eller handledningssamtal.

Studeranden drar nytta av att få handledning av flera anställda eftersom hen då bland annat får en bredare uppfattning om yrket, idkandet av yrket och olika arbetssätt. Inom arbetsgemenskapen måste det i detta fall emellertid råda konsensus om en gemensam professionalism. Även arbetsplatsen drar nytta av delad handledning när flera aktörer i arbetsgemenskapen delar och utvecklar sin handledningskompetens.

Jag handleder en grupp

Handledning i grupp kan med fördel ordnas när flera studerande börjar på arbetsplatsen samtidigt eller när det finns flera personer som ska handledas. Handledning i grupp är klokt redan med tanke på tidsanvändningen. Vid handledning i grupp kan studerandena också dra nytta av att handleda och få handledning av varandra som jämlikar.

Jämlikar i handledning

Arbetsplatsen kan även utnyttja andra studerande som börjat arbeta på arbetsplatsen tidigare i handledningen. I denna så kallade från lärling till gesäll-modell guidas nykomlingen av en studerande som börjat på arbetsplatsen tidigare, varvid båda parterna lär sig. Den ansvariga handledaren finns i bakgrunden och säkerställer att studerandena lär sig rätt. Samma metod kan upprepas för nästa nykomling. Även andra typer av lärande av jämlikar är bra sätt att lära sig.

Hur ordnar din arbetsplats handledningen?