Lärandet planeras individuellt

Varje studerande har sin egen kompetensbakgrund och utgående från denna görs för varje studerande en personlig utvecklingsplan.

Vid personlig tillämpning utreds den studerandes tidigare kunnande. På basen av utredningen planeras hurudant kunnande den studerande behöver och på vilket sätt kunnandet ska skaffas. Eventuellt behov av stödåtgärder utreds också. I utbildningen är fokus på att skaffa det kunnande som saknas. Den personliga planen utvecklingsplanen för kunnandet kallas för PUK.

Personlig planering används både för kunnande som skaffas genom utbildning- och läroavtal.

Läraren ansvarar för helheten. Läraren kartlägger den studerandes utgångsnivå genom diskussion, med hjälp av självbedömning och genom att spegla tidigare erfarenhet och kunnande mot examensmålen. Utifrån utgångsnivån reflekterar man tillsammans med den studerande över vilka arbetsuppgifter som ger möjlighet att uppnå det kunnande som definieras i examensmålen. Kunnande kan skaffas både på en arbetsplats, i läroanstalten eller i andra lärmiljöer. Det är bra att komma ihåg att kunnande inte bara inhämtas från utbildning utan även från hobbyer och annan verksamhet, och det här kunnandet kan identifieras under studierna.

I den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) är den studerandes kunnande, examensgrunderna och arbetsuppgifterna på arbetsplatsens sammanjämkade. Man har individuellt för varje studerande beaktat tidigare förvärvat kunnande, vilka kunskaper som behövs och på vilka sätt kunskaperna ska inhämtas, yrkesproven samt handledningen och stödet som behövs.

Planen uppdateras under hela studietiden från det att den studerande ansöker till studierna, under studierna och fram till dess att den studerande avlägger examen.

PUK är ett arbetsredskap som alla parter behöver; lärare, arbetsgivare, arbetsplatshandledare och den studerande.