Näyttö arvioidaan yhdessä

 

Työpaikan rooli näyttöjen kannalta on merkittävä, sillä työelämän edustaja osallistuu aina näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin. Opiskelija näyttää osaamisensa pääasiallisesti työpaikalla.

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisen sisällöstä ja tasosta. Osaamisen arviointi varmistaa, että todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnonperusteissa edellytetään.

  • ammatillisissa perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan 1-5 / hylätty
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty / hylätty.

Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä

Osaamisen arvioinnissa työelämän edustaja ja opettaja arvioivat, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Arvioijina ovat työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammattiharjoittaja.

Arvioijien perehdyttäminen

Koulutuksen järjestäjä huolehtii opettajien ja työelämää edustavien arvioijien perehdyttämisestä osaamisen arviointiin. Arvioijat on hyvä perehdyttää etukäteen kuhunkin yksittäiseen näyttöön yleisen perehdyttämisen lisäksi.

Kun toimit näytön arvioijana

 

  • olet ammattitaitoinen oman alasi osaaja
  • tunnet arvioimasi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, tutkinnon perusteet ja osaamistavoitteet
  • olet perehtynyt riittävästi arviointiin
  • et ole jäävi arvioimaan, esimerkiksi opiskelijan sukulainen tms.
  • opettaja on perehdyttänyt sinut osaamisen arviointiin 

 

Opiskelijan itsearviointi

Opiskelijalle annetaan mahdollisuus arvioida omaa osaamistaan, mutta itsearviointi ei kuitenkaan vaikuta osaamisen arviointiin ja annettavaan arvosanaan. Arvioinnin yhteydessä voit kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään.

Opiskelija pohtii perustellusti ja monipuolisesti omaa ammatillista osaamistaan. Hän vertaa osaamistaan ammattitaitovaatimuksiin ja nostaa onnistumiset ja kehittymisen kohteensa esiin.

Oman osaamisen arviointi on tärkeä taito myös työelämässä, jossa työntekijän on enenevässä määrin osattava itse arvioida omaa osaamistaan ja osaamisen kehittämistarpeita.

Arvioinnista päättäminen

Osaamisen arvioinnin perusteella arvioijat antavat arvosanat osaamisen arviointiasteikon mukaisesti. Arvioijat tekevät yhdessä arviointipäätöksen, joka annetaan heti tiedoksi opiskelijalle. Opettaja ja työelämän edustaja kertovat yhdessä arvioinnin perustelut opiskelijalle.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoonsa arviointipäätöksen perustelut ja hänellä on mahdollisuus pyytää arviointiin tarkistamista / oikaisua 14 vrk kuluessa tiedoksi saamisesta.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan ja hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Opiskelijan kanssa arvioidaan yhdessä, millaista lisäosaamista hän tarvitsee, miten hän kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän mahdollisesti voisi tulla osoittamaan osaamisensa uudelleen tai korottamaan arvosanaansa.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää