Asiakaslähtöistä oppimista erilaisissa ympäristöissä

 

Työelämän kehittyessä ja työn muuttuessa myös näkemys oppimisesta on laajentunut. Uutta opitaan ja osaamista hankitaan monenlaisissa oppimisympäristöissä: työpaikoilla, oppilaitoksissa, digitaalisissa ympäristöissä sekä harrastustoiminnassa.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat erilaisia ratkaisuja tutkintojen suorittamiseen tai tutkinnon osista muodostettuja yhdistelmiä muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Osaamistarpeet ohjaavat asiakaslähtöistä suunnittelua

Asiakaslähtöisen opintojen suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan tarve. Sen pohjalta rakennetaan joustavia ratkaisuja opiskelijalle ja työelämälle hyödyntäen sekä työpaikkojen että oppilaitoksen tarjoamat oppimismahdollisuudet.

Samalla voidaan sopia työnjaosta: mitä, miten ja missä oppimisympäristössä mitäkin asioita opitaan ja miten yhteistyötä osaamisen kehittämisen suhteen tehdään. Näin hyödynnetään eri osapuolien osaaminen sekä vahvuudet ja mahdollistetaan opiskelijan laaja-alainen ammatillinen osaaminen.

Oppilaitoksen ja työelämän edustajien kannattaa yhdessä tarkastella tulevaa, mitä toimialalla on tapahtumassa, miten työ muuttuu. Näin oppiminen saadaan kohdennettua nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Vuoropuhelu selkeyttää myös opettajan työtä työelämän tarpeiden ja oppimismahdollisuuksien tullessa tutuiksi.

Vastavuoroinen yhteistyö aikaansaa win-win tilanteen molemmille osapuolille.

Työpaikka, joka suhtautuu myönteisesti oppimiseen, houkuttelee osaavia, oppimiskykyisiä ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita.

Työelämässä oppimisen hyvät käytännöt

Oppimismyönteinen työpaikka houkuttelee osaavia, oppimiskykyisiä ja sitoutumishaluisia työntekijöitä ja opiskelijoita. Oppimista mahdollistavia tekijöitä ovat työtehtävien laajuus ja monipuolisuus, sopiva vastuu, osallistumismahdollisuudet työyhteisössä ja rooli, johon oppija työyhteisössä sijoittuu.

Mahdollistavassa oppimisympäristössä ohjaukseen käytettävä aika, resurssit ja mahdollisuus palautteen antoon on varmistettu ja se on arvostettua. Oppija on otettu tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi sekä yhteistyö ja vuoropuhelu työpaikan ja oppilaitoksen kanssa toimii.

Alla olevassa kuvassa on koottu työelämässä oppimiseen liittyen hyvät käytännöt.

Ohjaus sisältää suunnittelun, tuen, palautteen annon. Osallistuminen sisältää monipuolisen ja merkityksellisen työn, sopivan vastuun. Osallistaminen sisältää yhteenkuuluvuuden tunteen ja työyhteisön tuen ja hyväksynnän.
Kuvan lähde: Rintala, H., Pylväs, L. & Nokelainen, P. 2017. Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä. Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus – kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (ss. 317-334). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää