Kulttuurierojen esiintulo työpaikalla

Uusia kysymyksiä työpaikkaohjaukseen

Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien mukaantulo suomalaisille työpaikoille on tuonut uudenlaisia haasteita työpaikkaohjaukseen. Ohjaajana saatat pohtia, kuinka hyvin sinun tulisi tuntea ohjattavan lähtökohdat ja kulttuurinen tausta. Yleisellä tasolla sinua auttaa, kun ymmärrät mistä maahanmuutossa on kyse ja miten se voi vaikuttaa ohjattavan elämäntilanteeseen. Sinun ei odoteta olevan opiskelijasi kulttuurin asiantuntija. Ohjaussuhteen aikana tutustut paremmin ohjattavaan ja opit enemmän hänen kulttuuristaan.

Kulttuurisista eroista johtuen työpaikoilla tapahtuu väärinymmärryksiä. Sinä ja ohjattavasi tulkitsette eteen tulevia asioita omissa kulttuureissanne opittujen ajattelu- ja toimintatapojen kautta. Kulttuurisia eroja ajattelutavoissa voidaan nähdä esimerkiksi länsimaisen (yksilökeskeinen) ja itämaisen (yhteisökeskeinen) kulttuurin edustajien välillä. Pohjoismaat ja muut teollistuneet maat edustavat länsimaista kulttuuria. Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka näyttäytyvät itämaisen kulttuurin edustajina. Kulttuurieroja esiintyy myös eri kulttuuripiirien ja kulttuurien sisällä.

Työpaikalla kulttuurien väliset erot voivat näkyä

  • tavassa hoitaa työasiat – länsimaisessa työntekijä vastaa työtehtävistä henkilökohtaisesti ja toimii yksilönä, kun itämaisessa kulttuurissa luotetaan usein sukulaisen ja ystävän apuun myös työelämässä
  • Yksityiselämän näyttäytymisenä työpaikalla – esimerkiksi itämaisessa kulttuurissa perheen asioiden hoitaminen kesken työpäivän on itsestään selvyys, kun taas läntisessä kulttuurissa perheasiat on totuttu hoitamaan työajan ulkopuolella.
  • Tasa-arvoisten vaikutusmahdollisuuksien ja toimintatapojen noudattamisessa sekä työntekijöiden keskinäisen tasa-arvon toteutumisessa – esimerkiksi esimies-alaissuhteissa (hierarkkia), puhuttelutavoissa (sinuttelu – teitittely)  ja vastuunjakona tiimityöskentelyssä.
  • Aikakäsityksessä (lineaarinen –syklinen) – lineaarisessa aikakäsityksessä mennyt aika, nykyisyys ja tulevaisuus ovat erotettavissa selkeästi toisistaan kun syklisessä, asiat toistuvat ja pysyvät ennallaan eikä tulevan ennakoimiseen ole juuri tarvetta. – Työpaikallasi täsmällisyys on itsestäänselvyys ja aikatauluja noudatetaan. Kalenteri ja kello ovat työtä ja muuta elämää rytmittäviä apuvälineitä, kun taas toisesta kulttuurista tulevalle voi olla normaalia ajatella, että työpaikalle voi saapua vähän sovittua myöhemmin ja asiat ehtii hoitaa myöhemminkin sillä huomenna on uusi päivä.

Kulttuurisista eroista johtuen myös työpaikan ongelmista puhuminen ja kehittämiskohteiden esiin nostaminen voi olla joillekin vaikeaa. On hyvä, että sinä ohjaajana tunnistat kulttuurisista ajattelutavoista johtuvia eroja. Keskustele eroista opiskelijan kanssa mahdollisimman käytännönläheisesti. Näin pääsette asiassa yhteiseen ymmärrykseen ja vältätte samanlaiset ristiriitatilanteet tulevaisuudessa.

Lue lisää kulttuurierojen esiin tulosta työpaikalla: Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla (Osuma-projekti)