Osio 1. Kulttuurisuus ja niiden väliset erot

 

 • Aloita tutustumalla alakohtien 1.1 ja 1.2 ja 1.3 tavoitteisiin.
 • Perehdy sen jälkeen aineistoon.
 • Tee lopuksi oppimistehtävä 1.

Tavoitteet

1.1 Kulttuurit ja kulttuurisuuteen liittyvät eroavaisuudet

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

 • tunnistaa oman sekä opiskelijan kulttuuritaustan ja sen merkityksen yksilöiden toimintaan, tapoihin ja tottumuksiin
 • saa tietoa kulttuurin näkyvistä ja näkymättömistä ilmentymistä.

Eri kulttuurien edustajien määrä kasvaa tulevaisuudessa työelämässä. Syynä tähän ovat lisääntynyt maahanmuutto, mutta myös sähköisen viestinnän tuomat mahdollisuudet.  

Ohjaustyössä auttaa ohjattavan opiskelijan kulttuuriin tutustuminen, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa oman kulttuurin erityispiirteitä. Kulttuureissa on selkeästi näkyviä piirteitä esim. pukeutuminen ja tavat. Kulttuuriin liittyy paljon näkymättömiä osa-alueita esim.  arvot ja uskomukset. Edellä mainittuja asioita kuvataan materiaalissa jäävuorimallilla.  

Kulttuureja on tutkittu paljon. Eri kulttuureita voi verrata toisiinsa. Tässä materiaalissa tutustutaan kulttuurien eri ulottuvuuksiin ja opitaan miten eri kulttuureita voi vertailla keskenään. Tarkoitus ei ole laittaa kulttuureita paremmuus järjestykseen, vaan ymmärtää mistä kulttuurien eroavaisuudet johtuvat.  

Tieto kulttuureista antaa hyvän lähtökohdan ymmärtää ohjattavan opiskelijan tapoja ja käyttäytymistä. Kuitenkin tärkeintä on kohdata jokainen ohjattava yksilönä, ei tietyn kulttuurin edustajana.  

 

1.2 Monikulttuurisuuden eri ulottuvuudet

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja​

 • osaa hakea tietoa eri kulttuureista ja niihin liittyvistä erityispiirteistä
 • tunnistaa kulttuurierojen ilmenemisen ohjauksessa
 • hyödyntää tietoa kulttuurien välisistä eroavaisuuksista ohjauksessa.

Kulttuureja voi tutkia esimerkiksi Hofsteden mallilla.  Hofstede on jakanut kulttuurin kuuteen (6) ulottuvuuteen. Tarkoituksena ei ole laittaa kulttuureita paremmuusjärjestykseen, vaan ymmärtää mistä kulttuurien eroavaisuudet ja samankaltaisuudet johtuvat. Tieto kulttuureista antaa hyvän lähtökohdan ymmärtää ohjattavan opiskelijan tapoja ja käyttäytymistä. Kuitenkin tärkeintä on kohdata jokainen ohjattava yksilönä, ei tietyn kulttuurin edustajana.   

Ulottuvuuksia ovat: 

 • valtaetäisyys 
 • yksilökeskeisyys vs. yhteisöllisyys 
 • motivaatio kohti saavutuksia ja menestystä 
 • epävarmuuden välttäminen
 • aikaorientaatio 
 • pidättyvyys vs. nautinto

Aineistossa on esimerkkejä, miten valtaetäisyys, yksilökeskeinen /yhteisökeskeinen sekä epävarmuuden välttäminen voivat näkyä työelämässä.  

 

1.3 Kulttuurisensitiivisyys ohjausosaamisessa

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja
• toteuttaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa monikulttuurisessa työyhteisössä
• tunnistaa omien arvojen ja asenteiden merkityksen monikulttuurisessa ohjauksessa
• kehittää omaa kulttuurisensitiivistä osaamistaan.

Suomessa on monta eri lakia, jotka turvaavat ihmisoikeuksia. Näitä lakeja ovat esimerkiksi Suomen perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki. Ihmisoikeudet ovat kaikille samat ja ne kuuluvat kaikille. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Materiaalissa olevassa videossa kerrotaan lisää. Materiaali löytyy usealla eri kielellä.
Kulttuurisensitiivisyys ohjauksessa tarkoittaa erilaisten kulttuurien huomioon ottamista sekä kunnioittavaa ja arvostavaa asennetta toisia kohtaan. Kulttuurisensitiivinen ohjaaja tunnistaa oman kulttuurinsa vaikutuksen omassa ajattelussaan ja toiminnassaan ja osaa muokata vuorovaikutustaan vastaanottajalle sopivaksi.

Onnistunut ohjaustyö edellyttää myös omien asenteiden ja stereotyyppisten mielikuvien tiedostamista. Stereotypioilla tarkoitetaan yleistäviä käsityksiä jostakin ihmisryhmästä, esimerkiksi “kaikki suomalaiset ovat hiljaisia”. Ihmiselle on jokseenkin luontaista muodostaa yksinkertaistettuja käsityksiä uusista, itselle entuudestaan tuntemattomista asioista. Niiden avulla pyritään jäsentämään maailmaa, ennakoimaan tilanteita ja selittämään toisten käyttäytymistä. Stereotypiat ovat kuitenkin usein kaavamaisia ja paikkansapitämättömiä käsityksiä todellisuudesta, ja ne voivat vaikuttaa haitallisesti ohjattavan kohtaamiseen. Kulttuurisensitiivinen ohjaaja kykenee siis tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia kulttuurisia piirteitä mutta myös kohtaamaan ohjattavan aina yksilönä. Hän ei oleta, että kaikki samasta kulttuurista tulevat ovat samanlaisia. Yksilön kulttuurinen identiteetti voi olla hyvin moninainen. Jokainen yksilö myös kuuluu moniin erilaisiin (kulttuuri)ryhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen asuinpaikan, koulutustaustan, ammattiryhmän, harrastusten, sosiaalisen aseman jne. mukaan. Kulttuuri myös muuttuu koko ajan.

Kulttuurisensitiiviset ohjaustaidot vaativat kehittyäkseen toistuvia, aitoja kohtaamistilanteita. Keskeistä ei ole oppia tuntemaan kaikkia erilaisia kulttuurisia tapoja vaan ennemminkin ymmärtää oman toiminnan ja ajattelun kulttuurisidonnaisuutta. Omassa elinympäristössä omaksutut itsestäänselvyyksinä pidetyt normit ja käytännöt voivat olla ohjattavalle uusia asioita ja saada erilaisia kulttuurisia merkityksiä. Oman kulttuurin tunnistaminen ja tiedostaminen antaa välineitä avata ohjattavalle työelämän ja ammattialan käytänteitä. Kulttuurisia yhteentörmäyksiä ja väärinkäsityksiä tapahtuu kuitenkin välillä parhaista yrityksistä huolimatta. Tärkeintä on se, miten tilanteita ratkaistaan ja kuinka asioista keskustellaan avoimesti ja rakentavasti.

Aineisto

Oppimistehtävä 1.

 

Kulttuurienvälinen osaaminen
Kulttuurienvälinen osaaminen tarkoittaa kykyä ja taitoa kohdata toisista kulttuureista tulevia ihmisiä. Malli on esitelty kuvassa (Kulttuurienvälinen osaaminen).
Pohdi omaa ohjausosaamistasi tämän mallin avulla.
a) Missä vaiheessa olen itse kulttuurienvälisessä osaamisessa?
b) Mieti yksi esimerkki kohdista 1-5, miten kulttuurienvälinen osaaminen on näkynyt työpaikallasi?
c) Saitko tehtävästä uusia oivalluksia itsesi tai työyhteisösi toiminnan kehittämiseksi?

 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää