Osio 1. Kulttuurisuus ja niiden väliset erot

 

 • Aloita tutustumalla alakohtien 1.1 ja 1.2 ja 1.3 tavoitteisiin.
 • Perehdy sen jälkeen aineistoon.
 • Tee lopuksi oppimistehtävä 1.

Tavoitteet

1.1 Kulttuurit ja kulttuurisuuteen liittyvät eroavaisuudet

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

 • tunnistaa oman sekä opiskelijan kulttuuritaustan ja sen merkityksen yksilöiden toimintaan, tapoihin ja tottumuksiin
 • saa tietoa kulttuurin näkyvistä ja näkymättömistä ilmentymistä.

Eri kulttuurien edustajien määrä kasvaa tulevaisuudessa työelämässä. Syynä tähän ovat lisääntynyt maahanmuutto, mutta myös sähköisen viestinnän tuomat mahdollisuudet.  

Ohjaustyössä auttaa ohjattavan opiskelijan kulttuuriin tutustuminen, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa oman kulttuurin erityispiirteitä. Kulttuureissa on selkeästi näkyviä piirteitä esim. pukeutuminen ja tavat. Kulttuuriin liittyy paljon näkymättömiä osa-alueita esim.  arvot ja uskomukset. Edellä mainittuja asioita kuvataan materiaalissa jäävuorimallilla.  

Kulttuureja on tutkittu paljon. Eri kulttuureita voi verrata toisiinsa. Tässä materiaalissa tutustutaan kulttuurien eri ulottuvuuksiin ja opitaan miten eri kulttuureita voi vertailla keskenään. Tarkoitus ei ole laittaa kulttuureita paremmuus järjestykseen, vaan ymmärtää mistä kulttuurien eroavaisuudet johtuvat.  

Tieto kulttuureista antaa hyvän lähtökohdan ymmärtää ohjattavan opiskelijan tapoja ja käyttäytymistä. Kuitenkin tärkeintä on kohdata jokainen ohjattava yksilönä, ei tietyn kulttuurin edustajana.  

 

1.2 Monikulttuurisuuden eri ulottuvuudet

Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja​

 • osaa hakea tietoa eri kulttuureista ja niihin liittyvistä erityispiirteistä
 • tunnistaa kulttuurierojen ilmenemisen ohjauksessa
 • hyödyntää tietoa kulttuurien välisistä eroavaisuuksista ohjauksessa.

  Ulottuvuudet:  

  • valtaetäisyys 
  • yksilökeskeisyys vs. yhteisöllisyys 
  • maskuliinisuus vs. feminiinisyys 
  • epävarmuuden välttäminen vs. epävarmuuden sietäminen 
  • aikaorientaatio 
  • pidättyvyys vs. nautinto 

  1.3 Kulttuurisensitiivisyys ohjausosaamisessa

  Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

  • toteuttaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa monikulttuurisessa työyhteisössä
  • tunnistaa omien arvojen ja asenteiden merkityksen monikulttuurisessa ohjauksessa
  • kehittää omaa kulttuurisensitiivistä osaamistaan.

  Suomessa on monta eri lakia, jotka turvaavat ihmisoikeuksia. Näitä lakeja ovat esimerkiksi Suomen perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki. Ihmisoikeudet ovat kaikille samat ja ne kuuluvat kaikille. Kaikissa maissa nämä asiat eivät toteudu.  Tämän vuoksi on tärkeää, että toimimme yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan työelämässä sekä muilla elämän osa-alueilla. Suomessa ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Materiaalissa olevassa videossa kerrotaan lisää.

  Yksilön asenteet ilmenevät, miten hän suhtautuu ympärillään olevaan maailmaan ja tapahtumiin. Kun ihminen kohtaa uusia asioita, niin niistä muodostuu usein myös uusia asenteita. Esimerkiksi yksilölliset mielikuvat tai kulttuureihin liittyvät stereotypiat. Stereotypialla tarkoitetaan eri kulttuureihin liitettyjä ominaisuuksia esimerkiksi millaisia ihmisiä ovat thaimaalaiset.  Nämä yleistykset saattavat tuoda haasteita ohjattavaan liittyviin ennakkokäsityksiin ja vaikuttaa ohjaukseen. Toisaalta tieto kulttuureihin liitetyistä ominaisuuksista auttaa ymmärtämään ohjattavan tapaa toimia ja käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa sekä ohjaustilanteissa. Asenteet voivat muuttua esimerkiksi uusien kokemusten kautta tai tutustumalla ihmiseen toisesta kulttuurista.

  Asenteissa ilmenee myös ihmisten arvot. Arvot kertovat tavasta suhtautua elämään ja mitä ihminen kokee tärkeäksi elämässä esimerkiksi perheen ja suvun merkitys elämässä ja valinnoissa. Myös työyhteisössä eri työntekijän aseman ja roolin merkitys voi näkyä kulttuuriin liittyvinä arvoina.

  Kulttuurien moninaisuus käsittää esimerkiksi kielen, sukupuolen, etnisyyden ja uskontojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kulttuurisensitiivinen ohjaus tarkoittaa sitä, että ohjauksessa tarvitaan ymmärrystä kulttuurien välisistä yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista. Kulttuurien välisiä törmäyksiä tapahtuu aina, mutta on tärkeää tunnistaa niitä ja avoimesti keskustella asioista opiskelijan kanssa.

  Työpaikkaohjaajana sinun on hyvä huomioida opiskelijan yksilöllisyys ja tunnistaa omat arvosi, asenteesi ja tapojesi merkitys ohjaustilanteissa.

  Aineisto

  1.1 Kulttuurit ja kulttuurisuuteen liittyvät eroavaisuudet ​

  1.2 Monikulttuurisuuden eri ulottuvuudet

  1.3 Kulttuurisensitiivisyys ohjausosaamisessa

  Oppimistehtävä 1.

   

  Vertaa omaan kulttuuriin liittyviä eroavaisuuksia toiseen kulttuuriin. Mitä eroavaisuuksia löydät kulttuurien välillä? Hyödynnä videota Kulttuurien tunteminen. Kirjaa ylös esimerkkejä. Mitä hyviä käytäntöjä olet käyttänyt arjen ohjaustilanteissa, joissa kulttuurien väliset eroavaisuudet ilmenevät? Pääset kertomaan verkkokeskustelussa.

   

  Ohjaan.fi OhjausHELP


  Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

  Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

  Lue lisää


  Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

  Lue lisää