Arbetslivsrespons

Yrkesutbildningen sker i allt större utsträckning på arbetsplatserna. Arbetsgivarnas och arbetsplatshandledarnas arbetslivsrespons började samlas in i början av juli 2021. Syftet med arbetslivsresponsen är att förbättra samarbetet mellan arbetsplatserna och yrkesläroanstalterna. Responsen på arbetslivet gäller inte bedömningen av studerande. Responsen fokuserar på läroanstaltens verksamhetssätt när man kommer överens om de studerandes arbetslivsperioder och under arbetsperioderna.

Arbetslivsresponsen samlas in nationellt och består av två enkäter:

  1. Arbetsplatsenkät som besvaras av en företrädare för den arbetsplats som ingått läroavtals- eller utbildningsavtalet. Läroanstalterna skickar arbetsplatsenkäten till arbetsgivarna.
  2. Enkät till arbetsplatshandledare som besvaras av den studerandes arbetsplatshandledare. Utbildningsstyrelsen skickar automatiskt arbetsplatshandledarens enkät till handledarens e-post och/eller telefon efter att den studerandes arbetslivsperiod har avslutats.

Respons samlas endast in från arbetslivsperioder som examensstuderande deltar i. Responsen samlas in anonymt. Därför syns inte namnen på de arbetsplatsrepresentanter och arbetsplatshandledare som svarat på enkäten.

Lärare och andra representanter för läroanstalter informerar arbetsplatsrepresentanterna om insamlandet av arbetslivsrespons i samband med att ett utbildnings- eller läroavtal görs. Arbetsplatshandledare får information  i början av den studerandes arbetslivsperiod. I slutet av arbetslivsperioden påminns dessutom arbetsplatshandledaren om den enkät som ska besvaras. Det lönar sig också att fråga aktivt!

Vad vinner arbetsplatserna på detta?

Förhoppningen är att representanter för arbetslivet aktivt deltar i utvecklingen av samarbetet genom att svara på enkäten. Enkäter är ett konkret sätt att ge respons och göra skillnad! Resultaten av enkäterna sammanställs på nationell nivå och läroanstalterna får tillgång till resultaten för att utveckla samarbetet med arbetslivet. Läroanstalterna behandlar responsen omsorgsfullt och förmedlar resultaten till arbetsplatserna. Tillsammans planeras hur samarbete och kompanjonskap kan utvecklas ytterligare och kvaliteten på lärandet i arbetslivet kan förbättras. Responsen från arbetslivet inverkar också på läroanstalternas finansiering.

Se fram emot att besvara enkäterna och förbättra kvaliteten!

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää