Studerandes kunnande bedöms i yrkesprov

I yrkesutbildningen bedöms kunnandet vid yrkesprov, som är en viktig del i avläggandet av examen. Vid yrkesprovet utför studerande praktiska arbetsuppgifter, med vilka studerande visar hur väl han/hon har nått de krav på yrkesskikclighet som finns i examensgrunderna och sitt kunnande. Yrkesprovet omfattar vanligen en examensdel. Bedömarna jämför kunnandet med examensgrunderna och ger vitsord som förs in i den studerandes examensbetyg.

Guiderna om bedömning av kunnande introducerar i kunnande om bedömning:

Yrkesproven planeras och genomförs enligt examensgrunderna

Yrkesproven genomförs på olika sätt i olika branscher. De grundläggande utgångspunkter är samma för alla branscher och lärarens uppgift är att introducera studerande och arbetsplatshandledaren i processen för hur kunnandet påvisas och bedöms.

Är den studerande redo att visa sitt kunnande?

När kunnandet i någon examensdel har utvecklats enligt målen, inleds planeringen och förberedelserna av yrkesprovet i samarbete med läraren och den studerande. Lärarens uppgift är att säkerställa att studerande har de färdigheter och det  kunnande som behövs för att avlägga yrkesprov. Den studerande bedömer också själv hur  kunnandet utvecklats. Självbedömningsförmågan utvecklas genom praktiskt utförande och den behövs i utvecklingen av yrkeskunnandet.

 

 

  • Bekanta dig med planeringen av yrkesprov på Ohjaan.fi Kunnandet påvisas i yrkesprov – sidan
  • Bedömningskriterierna för alla examina finns på  eGrunder – tjänsten genom att söka på examensnamnet.
  • I Utbildningsstyrelsens anvisningar finns noggranna anvisningar för yrkesprov och bedömning av kunnande.