Kunnandet påvisas och bedöms i yrkesprov

I yrkesutbildningen bedöms kunnandet i ett yrkesprov som är en viktig del i avläggandet av en examen. Det går ut på att utföra praktiska arbetsuppgifter, i vilka den studerande visar sitt kunnande. Yrkesprovet ges vanligen per examensdel. Bedömarna jämför kunnandet med examensgrunderna och ger vitsord som förs in i den studerandes examensbetyg.

Den studerandes personliga mål har antecknats i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). De bygger på de krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande som föreskrivits i examens- eller utbildningsgrunderna.

Guide om bedömning av kunnande för

Är den studerande klar att visa sitt kunnande?

Som arbetshandledare för den studerande är det Din uppgift att handleda, följa med och ge respons på hur det lärande som sker på arbetsplatsen framskrider. Tillsammans med läraren kan ni utbyta lägesinformation om den studerandes framskridande. När kunnandet i någon examensdel har utvecklats enligt målen, inleds planeringen och förberedelserna av yrkesprovet i samarbete med läraren.

Den studerande bedömer också själv hur det egna kunnandet utvecklats. Självbedömningsförmågan utvecklas genom praktiskt utförande och den behövs i utvecklingen av yrkeskunnandet. Självbedömningen är också en mycket viktig färdighet i arbetslivet. Det är vikitigt att påminna att självbedömningen påverkar inte heller bedömningen av kunnandet eller vitsordet.

Planering och ordning av kunnande enligt examensgrunderna

Yrkesproven genomförs på olika sätt i olika branscher. De grundläggande utgångspunkter som ovan beskrivits är samma för alla branscher. Vid bedömningen beaktas bransch- och examen specifika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Bedömarna sätter sig in i de examensdelar och de bedömningskriterier som gäller för det kunnande som den studerande ska visa.

 

Bekanta dig med