Bedömningen görs tillsammans

 

Yrkesproven är viktiga när man avlägger yrkesinriktade examina. I dem gör den studerande sitt kunnande synligt och det paketeras för bedömningen till en kunnandehelhet (examensdel), som kan ses också i den studerandes betyg.

Arbetsplatsen har en viktig roll med tanke på yrkesproven, för en representant för arbetslivet deltar alltid i bedömningen och planeringen av yrkesprov. Den studerande påvisar sitt kunnande huvudsakligen på en arbetsplats.

Kunnandet påvisas och bedöms i yrkesprov per examensdel. Bedömningen ger information om hur den studerandes kunnande motsvarar kraven på yrkesskicklighet för den ifrågavarande examensdelen i examensgrunderna. Kraven på yrkesskicklighet är nationella kriterier.

Bedömningsskalan för yrkesprov beror på vilken examen som avläggs.

  • I yrkesinriktade grundexamina med skalan 1–5 / underkänd.
  • I yrkes- och specialyrkesexamina med skalan godkänd / underkänd.

Bedömningen görs tillsammans

En företrädare för arbetslivet och en lärare är tillsammans bedömare. Den studerande ges möjlighet till bedömning av sitt eget kunnande, men självbedömningen påverkar dock inte bedömningsbeslutet. Vid behov kan den studerande komplettera yrkesprovet med andra metoder (t.ex. diskussion, tidigare dokumenterade arbetsprestationer, arbetsprov e.d.)

Introduktion för bedömarna

Utbildningsanordnaren ansvarar för att lärarna och bedömarna som företräder arbetslivet får en introduktion i bedömning av kunnandet. Det är bra att på förhand introducera bedömarna i varje enskilt yrkesprov utöver den allmänna introduktionen.

När du fungerar som bedömare av ett yrkesprov

 

  • Är du en yrkeskunnig expert inom din bransch
  • Känner du till kraven på yrkesskicklighet, examensgrunderna och målen för kunnandet för den examensdel du bedömer
  • Har du tillräckligt väl satt dig in i bedömningen
  • Är du inte jävig att bedöma, till exempel en släkting till den studerande e.d.
  • Har läraren introducerat dig i bedömningen av kunnandet

Den studerandes självbedömning

Utvärdering av det egna kunnandet är en viktig förmåga i arbetslivet, där arbetstagaren i allt större utsträckning själv förväntas kunna utvärdera sitt eget kunnande och sina utvecklingsbehov ifråga om kunnandet.

För att förmågan till självbedömning ska kunna utvecklas ges den studerande möjlighet att själv utvärdera sina prestationer. Den studerande är ändå inte skyldig att utvärdera sitt eget kunnande. Den studerandes självbedömning utgör inte ett sätt att visa yrkesskickligheten i enlighet med examensgrunderna.

Självbedömningen påverkar inte heller bedömningen av kunnandet eller vitsordet.

 

Beslut om bedömningen

Bedömningen görs och beslut om bedömningen fattas alltid tillsammans i en bedömningsdiskussion efter yrkesprovet. Den studerande deltar inte själv i att fatta beslut om bedömningen. Efter yrkesprovet fattar bedömarna tillsammans ett bedömningsbeslut som de genast ger för kännedom till den studerande.

Den studerande har rätt att få information om motiveringarna och hon/han har möjlighet att begära en kontroll/rättelse av bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då hon/han fått informationen.

Omtagning av bedömning och höjning av vitsord

Utbildningsanordnaren ska ge möjlighet till omtagning av påvisandet av kunnandet om den studerandes kunnande bedöms med underkänt vitsord.

Utbildningsanordnaren ska också ge möjlighet att höja ett godkänt vitsord som getts på basis av bedömningen av kunnandet.