Yrkesprovet bedöms tillsammans

Arbetsplatsen har en viktig roll med tanke på yrkesproven, för en representant för arbetslivet deltar alltid i planeringen och bedömningen av yrkesprov. Den studerande påvisar sitt kunnande huvudsakligen på en arbetsplats.

Med bedömningen av kunnandet får studerande information om innehållet och nivån på sitt kunnande. Bedömningen av kunnandet säkerställer att en studerande som får betyg har det kunnande som förutsätts i examensgrunderna.

  • i yrkesinriktade grundexamina bedöms kunnandet med skalan 1–5 / underkänd
  • i yrkes- och specialyrkesexamina med skalan godkänd / underkänd.

Läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer tillsammans

Vid bedömning av kunnande bedömer arbetslivsrepresentanten och läraren, hur väl studerande behärskar kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnande. Arbetslivsrepresentanten och läraren är tillsammans bedömare.  Arbetslivsrepresentanten kan vara en arbetsgivare, en arbetstagare eller en självständig yrkesutövare.

Introduktion för bedömarna

Utbildningsanordnaren ansvarar för att lärarna och bedömarna som företräder arbetslivet får en introduktion i bedömning av kunnandet. Det är bra att på förhand introducera bedömarna i varje enskilt yrkesprov utöver den allmänna introduktionen.

När du fungerar som bedömare av ett yrkesprov

 

  • är du en yrkeskunnig person inom din bransch
  • känner du till kraven på yrkesskicklighet, examensgrunderna och målen för kunnandet för den examensdel du bedömer
  • har du satt dig in i bedömning tillräckligt väl 
  • är du inte jävig att bedöma, till exempel en släkting till den studerande e.d.
  • har läraren introducerat dig i bedömningen av kunnandet

Den studerandes självbedömning

Studerande ges möjlighet att själv bedöma sitt kunnande, men självbedömningen inverkar inte på bedömningen av kunnandet och det vitsord som ges.

Studerande funderar grundligt och mångsidigt på sin egen yrkesskicklighet. Studerande jämför sitt kunnande med kraven på yrkesskicklighet och lyfter upp där han/hon har lyckats bra och sina utvecklingsbehov.

Att bedöma sitt eget kunnande är en viktigt i arbetslivet, där arbetstagaren i allt högre grad själv ska kunna bedöma sitt kunnande och behov av kompetensutveckling.

 

Beslut om bedömningen

På basis av bedömningen av kunnadet ger bedömarna ett vitsord enligt skalan för bedömning av kunnande. Bedömarna gör tillsammans bedömningsbeslutet, som genast meddelas studerande. Läraren och arbetslivsrepresentanten kan tillsammans berätta om motiveringen till bedömningen.

Den studerande har rätt att få information om motiveringarna och har möjlighet att begära en kontroll/rättelse av bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då hon/han fått informationen.

Omtagning av bedömning och höjning av vitsord

Studerande ges möjlighet till omtagning av yrkesprov eller annat påvisandet av kunnande och att höja ett godkänt vitsord.

Tillsammans med den studerande ser man igenom vilket kunnnade han/hon ännu behöver skaffa, hur yrkesskickligheten ska utvecklas och när kunnandet kan påvisas på nytt eller försök att höja vitsord görs.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera