Med personlig tillämpning skapas en individuell plan

För varje studerande i yrkesutbildningen planeras och förverkligas en individuell studieväg enligt studerandes behov. Det här att studerandes individuella mål beaktas kallas för personlig tillämpning: 

  • studerandes tidigare kunnande identiferas och erkänns
  • uppgifter om tidigare förvärvat kunnande
  • innehåll och sätt för att förvärva nytt kunnande
  • uppgifter om hur den studerande visar sitt kunnande
  • individuella åtgärder för handledning och stöd samt innehållet i eventuellt särskilt stöd
  • en karriärplan för den studerande.

 

Den individuella utvecklingsplanen för kunnandet är ett praktiskt verktyg för den studerande samt för lärarna och handledarna på läroanstalten och arbetsplatserna.

Av den personliga utvecklingsplanen framgår hur den studerandes individuella studieväg har planerats. Den underlättar de olika parternas verksamhet då utbildningen ordnas.

Den utvecklingsplan som gjorts upp då den studerande påbörjat utbildningen uppdateras under studiernas gång i samband med att det sker ändringar i planerna.