Lärandet planeras individuellt

Varje studerande har sin egen kompetensbakgrund och utgående från denna görs för varje studerande en personlig utvecklingsplan.

För alla studerande inom yrkesutbildningen utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen ingår:

  • den examen eller examensdelar som den studerande planerar att avlägga
  • uppgifter om tidigare förvärvat kunnande
  • innehåll och sätt för att förvärva nytt kunnande
  • uppgifter om hur den studerande visar sitt kunnande
  • individuella åtgärder för handledning och stöd samt innehållet i eventuellt särskilt stöd
  • en karriärplan för den studerande.

 

Den individuella utvecklingsplanen för kunnandet är ett praktiskt verktyg för den studerande samt för lärarna och handledarna på läroanstalten och arbetsplatserna.

Av den personliga utvecklingsplanen framgår hur den studerandes individuella studieväg har planerats. Den underlättar de olika parternas verksamhet då utbildningen ordnas.

Den utvecklingsplan som gjorts upp då den studerande påbörjat utbildningen uppdateras under studiernas gång i samband med att det sker ändringar i planerna.