Med personlig tillämpning skapas en individuell plan

För varje studerande i yrkesutbildningen planeras och förverkligas en individuell studieväg enligt studerandes behov. Det här att studerandes individuella mål beaktas kallas för personlig tillämpning:

  • studerandes tidigare kunnande identifieras och erkänns
  • planerar vilket kunnande studerande ännu behöver skaffa
  • planerar i vilka lärmiljöer studerande skaffar kunnande (t.ex. läroanstaltens lärmiljö, utbildning som ordnas på en arbetsplats, webbstudier)
  • hur den studerande påvisar sitt kunnande (yrkesprov)
  • hurudan handledning, stöd eller åtgärder för särskilt stöd studerande behöver
  • tidtabell för hur studierna går framåt (beaktar bland annat studerandes tidigare förvärvade kunnande, färdigheter för lärande)
  • karriärplan för den studerande.

 

Läroanstalten ansvarar för den personliga tillämpningen och för de praktiska arrangemangen ansvarar läraren. Den personliga tillämpningen av studerandes studier inleds i början av utbildningen. Planerna uppdateras under studietiden.  Arbetsplatsens representant deltar i den personliga tillämpningen då utbildning som ordnas på en arbetsplats ingår (läroavtal eller utbildningsavtal) och vid påvisande av kunnande i yrkesprov.

Den personliga tillämpningen resulterar i studerandes individuella plan, personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). PUK är ett praktiskt verktyg för den studerande, lärare och arbetsplatshandledare och underlättar de olika parternas arbete i genomförandet av utbildningen. I den personliga utvecklingsplanen framgår hur den studerandes individuella studieväg har planerats. 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera