Med personlig tillämpning skapas en individuell plan

För varje studerande i yrkesutbildningen planeras och förverkligas en individuell studieväg enligt studerandes behov. Det här att studerandes individuella mål beaktas kallas för personlig tillämpning:

  • studerandes tidigare kunnande identifieras och erkänns
  • planerar vilket kunnande studerande ännu behöver skaffa
  • planerar i vilka lärmiljöer studerande skaffar kunnande (t.ex. läroanstaltens lärmiljö, utbildning som ordnas på en arbetsplats, webbstudier)
  • hur den studerande påvisar sitt kunnande (yrkesprov)
  • hurudan handledning, stöd eller åtgärder för särskilt stöd studerande behöver
  • tidtabell för hur studierna går framåt (beaktar bland annat studerandes tidigare förvärvade kunnande, färdigheter för lärande)
  • karriärplan för den studerande.

 

Läroanstalten ansvarar för den personliga tillämpningen och för de praktiska arrangemangen ansvarar läraren. Den personliga tillämpningen av studerandes studier inleds i början av utbildningen. Planerna uppdateras under studietiden.  Arbetsplatsens representant deltar i den personliga tillämpningen då utbildning som ordnas på en arbetsplats ingår (läroavtal eller utbildningsavtal) och vid påvisande av kunnande i yrkesprov.

Den personliga tillämpningen resulterar i studerandes individuella plan, personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). PUK är ett praktiskt verktyg för den studerande, lärare och arbetsplatshandledare och underlättar de olika parternas arbete i genomförandet av utbildningen. I den personliga utvecklingsplanen framgår hur den studerandes individuella studieväg har planerats. 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en ny serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera