Lärande i arbetslivet

I takt med arbetslivet utvecklas har också synen på lärande förändrats. Man lär sig nytt och skaffar sig kunnande i många slags lärmiljöer: på arbetsplatser, i läroanstalter, i digitala miljöer och inom hobbyer.

Kundorienteringen beaktar arbetsplatsens möjligheter och den studerandes behov

I en kundorienterad planering av studierna utnyttjar man de möjligheter, kunskaper och styrkor som olika lärmiljöer erbjuder. I praktiken innebär detta att man identifierar de möjligheter till lärande som arbetsplatserna och läroanstalten erbjuder. Samtidigt kan man komma överens om en arbetsfördelning: vad och hur man lär sig och i vilken lärmiljö och hur utbildningssamarbetet inom nätverket ska förverkligas. På så sätt säkerställer man också en bred yrkeskompetens för den studerande.

Kunskapsorienteringen möjliggör individuella studievägar

Den yrkesinriktade utbildningen har till uppgift att skapa ett kunnande som ger förutsättningar till att klara sig i framtidens arbetsliv. Tidigare har kunnandet mer granskats ur perspektivet för examina och utbildningar. I fortsättningen utgår man från kundens behov och utifrån de byggs lösningar för den studerande och arbetslivet. I praktiken kommer examina att användas mer flexibelt och studievägarna byggas upp mer individuellt i fortsättningen. I stället för en hel examen kan man skaffa sig kunskaper genom examensdelar och lärandet sker i olika slags lärmiljöer.

Vad lär man sig på arbetsplatserna?

Planeringen av lärandet på arbetsplatserna utgår från den studerandes men också från arbetsplatsens behov och möjligheter. Dessa speglas mot innehållen i olika examina, som sedan sammanställs till en lämplig helhet.  Resultatet är kunnande som motsvarar arbetslivets behov och i bästa fall en mångsidig och kontinuerlig utveckling av de egna färdigheterna som man även vill dela med sig av till andra.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsplatsen är en lärmiljö både för dem som arbetar där och för de studerande.

Serviceprocess för lärande i arbetslivet

Enligt Parasta palvelua-projekt (2019) finns det 8 kritiska punkter när det gäller en bra serviceprocess för lärande i arbetslivet:

1. Tillgänglihet och synlighet

2. Studerandes färdigheter

3. Gemensam förhandsplanering

4. Arbetsplatshandledning

5. Övergångar, avvikande situationer

6. Utvecklande respons

7. Kvalitet på yrkesproven

8. Att upprätthålla kundrelationen

Kritiska punkter