Egna roller vid lärande i arbetslivet

 

Arbetsgivaren

 • identifierar satsningar på och fördelarna med lärandet i arbetet för sitt företag
 • ordnar med och säkerställer resurser för handledning av den studerande
 • väljer arbetsplatshandledare och avtalar om fördelning av handledningen och resurser
 • informerar arbetsgemenskapen om den studerande, handlerades och arbetsgemenskapens roller.

Arbetsplatshandlare

 • ansvarar för handledningen av studerande
 • introducerar tillsammans med arbetsgemenskapen studerande
 • sätter sig in i målen för lärandet och i examensgrunderna
 • planerar, organiserar och handleder arbetsuppgifter som stöder målen för lärandet
 • ger respons på den studerandes utveckling
 • bekantar sig med bedömningkriterierna
 • bedömer tillsammans med läraren det kunnande studerande påvisar
 • utvecklar sin handledningskompetens.

Arbetsgemenskapen

 • förstår att rollen att handleda är en del av arbetsgemenskapens ansvar
 • stöder handledaren och delar handledninguppgiften
 • befrämjar en positiv lärandekultur och uppmuntrar studerande
 • ger respons och utvecklar praxis för lärande i arbetslivet.

 Den studerande

 • deltar i planeringen av de egna studierna
 • lär sig i arbetet, i läroanstalten och i andra miljöer
 • får komma in i en arbetsgemenskap och mångasidiga arbetsuppgifter
 • får handlingen av arbetsplatshandledaren , läraren och hela arbetsgemenskapen
 • får mångsidig respons av sitt lärande
 • planerar tillsammans med läraren och arbetsplatsen yrkesprov för att visa kunnandet
 • gör en självbedoming över sitt kunnande
 • bedoms i påvisandet av kunnandet.

Läraren

 • kartlägger den studerandes behov av lärande och vilken/vilka examensdel/-delar som det motsvarar
 • planerar tillsamman med represanten för arbetsplatsen studerandes studier i olika lärmiljöer
 • handleder sen studerandes lärprosess
 • kartlägger behov och ordnar med stöd som den studerande behover
 • stöder arbetsplatshandledaren
 • handleder studerande och arbetsplatshandledaren i genomförandet av yrkesprov.
 • genomför tillsammans med arbetsplatsen bedömning.

Läroanstalten

 • ordnar studerandes studier i läroanstaltens lärmiljö
 • koordinerar och utvecklar samarbetet mellan olika parter.

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera