Lärande i arbetslivet skapar möjligheter

 

I ett arbetsliv som förändras snabbt har kompetensutveckling och -ledning blivit allt viktigare. Företagets framgång och organisationernas utvecklingsmöjligheter är beroende av arbetsgemenskapens och dess individers förmåga att lära sig och skapa nytt.

Utbildning på arbetsplatsen kan vara ett sätt att utveckla och fördjupa arbetsgemenskapens kunnande eller ett sätt att skaffa ytterligare arbetskraft. I arbetslivssamarbetet ser företagen även fördelar i att ta emot en studerande och ordna möjligheter till lärande på arbetsplatsen. Samarbetet med yrkesläroanstalter kan vara nyckeln till att säkra framtidens personalresurser.

Lärande som sker på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter kallas lärande i arbetslivet. Lärandet i arbetslivet ska alltid vara målinriktat och genomföras under handledning.

 

Arbetsplatsens förutsättningar att fungera som lärmiljö

Läroanstaltens representant, oftast läraren, ska bedöma arbetsplatsen förutsättningar att fungera som lärmiljö.

För att kunna ordna utbildning och yrkesprov på arbetsplatsen förutsätts 

  • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
  • behövliga arbetsredskap
  • personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.
  • arbetssäkerhet

Dessutom ska bedömningen basera sig på de krav på yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna och den studerandes individuella plan. Det här betyder att den studerande behöver få göra sådana arbetsuppgifter där hen lär sig just det som han/hon behöver.  

När arbetsplatsens förutsättningar är säkerställda inleds ett intensivt samarbete. Med samarbete finns det möjligheter för smidigt lärande på arbetsplatsen, framtida kompetensbehov kan förutses, man diskuterar förväntningar på den studerande och ett förtroendefullt kompanjonskap skapas.

Fördelar med samarbete

  • företagets attraktionskraft som arbetsplats och lärmiljö höjs
  • samarbetet utvecklas
  • man lär sig dela kunskap och kunnande på arbetsplatsen
  • verksamhetssätten stärks
  • kunnande och affärsverksamheten utvecklas
  • processen för lärande i arbetslivet utvecklas i samarbete med arbetslivet

 

 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera