Vad behövs planering för?

Målet med lärandet på arbetsplatsen är alltid att lära sig nytt eller fördjupa de befintliga kunskaperna. När man planerar lärandet väl, skapar man ett gediget kunnande. Det lönar sig att satsa på planeringen av lärandet på arbetsplatsen.

Helheten för yrkesstudier kommer i fortsättningen att planeras i ett närmare samarbete med arbetsplatserna. När arbetsplatsens möjligheter, behov och tidtabeller beaktas, betalar sig den tid och handledning som man har satsat på perioderna för lärande i arbetet i form av nytta för arbetsplatsen.

Den studerandes mål och behov styr planeringen av studievägen. Den kartläggs tillsammans med läraren och speglas mot examensmålen. När man skaffar sig kunnande på arbetsplatsen krävs det att man tillsammans med arbetsplatsen planerar mångsidiga arbetsuppgifter och handledning samt koordineringen av dessa. Man utreder också varje studerandes behov av särskilt stöd.

Yrkesstudierna förverkligas allt mer i ett nära samarbete med arbetslivet. När arbetsplatsens möjligheter, behov och tidtabeller beaktas ger den tid och den handledning som arbetsplatsen satsar på i slutändan ett mervärde.

Planeringen är ett samarbete. Arbetsplatshandledaren har ansvaret för att planera handledningen utgående från arbetsplatsens funktioner och processer. Lärarens pedagogiska kunnande i sin tur används i frågor kring inlärningsprocessen och bedömningen.

Bild: så här planerar vi