Vad behövs planering för?

Lärandet i arbetslivet ska alltid vara målinriktat och genomföras under handledning. Man ska utgå från vad den studerande har för behov av kunnande i förhållande till den examen eller utbildning eller de examensdelar som den studerande har som mål att avlägga.

Lärandet i arbetet ska alltid planeras tillsammans med

  • den studerande
  • företrädaren för arbetsgivaren 
  • företrädaren för utbildningsanordnaren.

 

 

När man planerar lärandet väl, skapar man ett gediget kunnande

Det lönar sig att satsa på planeringen av lärandet på arbetsplatsen. I planeringen är det viktigt att se till att lärande som sker i olika lärmiljöer bildar en ändamålsenlig helhet och att det är möjligt att framskrida i studierna smidigt och enligt den personliga tidtabellen som ställts upp som mål för den studerande.

Den studerandes mål och behov styr planeringen av studievägen. Den kartläggs tillsammans med läraren och speglas mot examensmålen. När man skaffar sig kunnande på arbetsplatsen krävs det att man tillsammans med arbetsplatsen planerar mångsidiga arbetsuppgifter och handledning samt koordineringen av dessa. Man utreder också varje studerandes behov av särskilt stöd.

Planeringen är ett samarbete. Arbetsplatshandledaren har ansvaret för att planera handledningen utgående från arbetsplatsens funktioner och processer. Lärarens pedagogiska kunnande i sin tur används i frågor kring inlärningsprocessen och bedömningen.

Planeringen baserar sig på de krav som anges i examensgrunderna

 

  • krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet
  • bedömningskriterium
  • sätt att visa yrkesskickligheten

Grunderna för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina finns på eGrunder.fi.