Vad behövs planering för?

Lärandet i arbetslivet ska alltid vara målinriktat och genomföras under handledning. Därför behover lärandet i arbetslivet planeras noggrant. Lärande i arbetslivet är praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Lärandet i arbetslivet kan enligt behov kompletteras med lärande i läroanstaltens lärmiljöer, som webbstudier, i virtuella miljöer eller som studier som utförs på egen hand.

I planeringen av lärandet i arbetslivet deltar 

  • den studerande
  • arbetsplatshandledaren
  • läraren

 

En bra plan är grunden för att studerande ska nå målen

En plan som har gjorts tillsammans ger förutsättningar för att alla parter förbinder sig till att stöda studerandes lärande. Det är läraren som anvarar för att planen förverkligas. Läraren handleder och och stöder när planen ska göras.

I planeringen är det viktigt att se till att lärande som sker i olika lärmiljöer bildar en ändamålsenlig helhet. Med en  bra plan är det möjligt för studerande att smidigt gå framåt i studierna enligt den personliga tidtabellen som ställts upp som mål. En bra plan är ett verktyg för arbetsplatshandledaren vid handledning av studerande.

Examensgrunderna styr planeringen

Examensgrunderna styr anordnandet av utbildningen och planering samt förverkligande av studerandes individuella studieväg:

  • krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet
  • bedömningskriterier för kunnandet
  • sätt att påvisa yrkesskickligheten

Examensgrunderna för olika examina hittas genom att i tjänsten  eGrunder söka på examensnamnet.

 

Yrkesinriktade examina

  • En yrkesinriktad grundexamen ger breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom branschen.
  • I en yrkesexamen visar den studerande yrkesskicklighet utgående från behoven i arbetslivet. Yrkesskickligheten är mer fördjupad än i en grundexamen eller inriktad på vissa avgränsade arbetsuppgifter.
  • I en specialyrkesexamen visar den studerande yrkesskicklighet utgående från behoven i arbetslivet. Yrkesskickligheten ger ett djupare yrkeskunnande än en yrkesexamen eller ett mångprofessionellt kunnande.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera