Olika studerande på arbetsplatsen

Har du märkt att en del studerande har svårt att lita på sin egen förmåga? Har du ibland märkt att någon inte riktigt vågar betjäna kunder och undviker kontakt? Eller har du märkt att tidtabell och arbetsrytm är utmanande för studerande när arbetet ska planeras och inledas? Hur är det med förståelsen av olika saker, att förstå långa muntliga eller skriftliga anvisningar?

Om du upprepade gånger möter liknande situationer och du inte har fått information om att här behövs särskilt stöd, ska du diskutera saken med läraren. I de flesta fallen noteras behovet av särskilt stöd i läroanstalten och behovet är känt innan lärande i arbetslivet inleds, men ibland kommer saken fram först på en arbetsplats.

Olika studerande lyckas i lärandet i arbetslivet när handlednings- och stödåtgärderna planeras tillsammans med den studerande, arbetsplatshandledaren och läraren. Planeringen av stödåtgärderna avser oftast mycket konkreta saker i handledningen.

Fäst uppmärksamhet vid följande

 

1. Handledningssamarbetet med läraren i inledningen och under tiden för lärande i arbetslivet

 • Gemensamt överenskomna, realistiska mål och en plan för handledning och stödåtgärder för lärande i arbetslivet.
 • Klart överenskomna spelregler, sätt att hålla kontakt, snabb reaktionsförmåga och stöd i problemsituationer.
 • Läraren hjälper i introduktionen, att bekanta sig med arbetsgemenskapen och arbetsuppgifterna.

2. Planering av arbetsuppgifterna och när de infaller tidsmässigt

 • Handledningssamarbete med arbetsgemenskapen. Studerande blir bekant med arbetsgemenskapen.
 • Återkommande, men målinriktade rutinmässiga arbetsuppgifter och arbete i par.
 • Längre tid för att lära sig nya arbetsuppgifter och handledning av dem.
 • En anvisning och uppgift åt gången.
 • Upprepning av anvisningar och repetition.
 • Vid behov som stöd arbetsanvisningar med bilder för arbete i olika skeden skrivna med klarspråk.
 • Hålltider för arbetsdagen eller –arbetsveckan och uppdelning av arbetsuppgifterna i mindre delar.
 • Öppna upp sambandet mellan praktiska arbetsuppgifter och mål för lärandet.

3. Ge omedelbar respons

 • Lyft fram styrkor och goda erfarenheter där studerande har lyckats
 • Uppbyggande respons

4. Uppföljning av stödbehov och stöd

 • En arbetsplatshandledare som upplevs pålitlig och trygg stöder möjligheten att lyckas.

 

Använd också Tips för arbetsplatshandledare vid särskilt stöd

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera