Läraren och nätverk som stöd för handledaren

Handledningen av en studerande på arbetsplatsen betraktades tidigare som en uppgift som tilldelas en handledare. Uppfattningarna om handledning har emellertid ändrats. Numera ses handledning som en kollektiv verksamhet där många slags kompetenser möts och stödjer varandra.

Många handledare upplever att de känner sig ensamma i handledarrollen. Förmannens stöd och inrättandet av möjligheter för handledningen har varit magra. Inte heller samarbetet mellan lärare och handledaren har svarat på de frågor som finns på arbetsplatserna i vardagen.

Arbetsplatshandledaren har inte heller alltid fått det stöd som skulle ha behövts från arbetsgemenskapen och handledningen har inte delats mellan flera personer.

I framtiden kommer lärande och handledning på arbetsplatserna att utvecklas mer intensivt genom samarbete. Det är viktigt att man utvecklar och delar med sig av bra metoder och verksamhetsmodeller. Det är här som utvecklingen av samarbetet börjar.

Lärarens och handledarens samarbete

Samarbetet mellan arbetsplatshandledaren och läraren är ytterst viktigt. Ni kan hålla kontakt med varandra på lärarens arbetsplatsbesök eller med elektroniska hjälpmedel. När du som handledare vet vad den studerande lär sig på läroanstalten, kan du stödja hen att tillämpa kunskaperna på arbetsplatsen. När läraren vet vad den studerande gör och hurdana arbetsuppgifter som ordnats, kan hen vägleda den studerande mot examen och stötta dig i handledningsuppgiften.

Läraren gör arbetsplatsbesök och bekantar sig med den studerandes arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Det är bra om du som handledare också deltar på dessa möten.

Stödet från läroanstalten

Trots en god planering löper inte allt alla gånger smidigt. Utmanande situationer kan ha att göra med den studerande, handledningsrelationen, arbetsplatsens arrangemang eller samarbetskontakterna mellan läroanstalten och arbetsplatsen.

Läroanstaltens mångprofessionella nätverk är arbetsplatsens stöd i frågor som rör den studerande, lärandet eller verksamheten på arbetsplatsen. Yrkesmänniskor som erbjuder särskilt stöd tar med sig sitt kunnande till arbetsplatsen i sådana frågor som egentligen inte har med arbetsplatsens verksamhet och arbetsuppgifterna att göra. Ju snabbare man kan ta tag i problem, desto snabbare kan de lösas. Kontakta läraren i tid så att denne kan föra ärendet vidare.