Förmannen gör lärande möjligt

Arbetsplatsen har antagit en viktig utmaning när ni samarbetar med den yrkesinriktade utbildningen. Handledning är en del av dagens yrkesskicklighet och handledning hjälper arbetsgemenskapen att prestera i föränderliga och varierande situationer. Arbetsplatshandledarna deltar även i utvecklingen av företagets kompetens. Här finns orsaker till varför det lönar sig att satsa på valet av handledare.

Valet av handledare är mycket arbetsplatsspecifikt. I små företag kan handledningen vara arbetsgivarens uppgift eller också har uppgiften tilldelats en eller flera handledare.  Här hittar du tips till valet av handledare.

Arbetsplatshandledaren är en erfaren yrkesmänniska, väl insatt i arbetsplatsens verksamhet, arbetsprocesserna och rutiner, förmögen att utvärdera, utveckla och tillämpa sitt eget arbete, villig att överföra sin erfarenhet, sina kunskaper och färdigheter till nästa person och motiverad att arbeta som handledare.

Tips

 

  • Det är bra att fördela handledningsuppgifterna på arbetsplatsen till exempel på olika arbetsskift, veckovis eller efter arbetstagarnas särskilda kunnande eller arbetsuppgifter. Samtidigt får den studerande ett bredare perspektiv på arbetet. På så sätt hopas inte arbetet för någon och planeringen av arbetsskift blir inte för komplicerad.

 

  • Det är bra om den studerande och handledaren arbetar tillsammans, vid skiftarbete i samma skift. Om arbetet utförs i olika skift eller vid olika enheter inom organisationen är det viktigt att avsätta tid för handledning och gemensamma samtal. Då har också den övriga arbetsgemenskapen en större roll som handledare. Kom i detta fall överens om arrangemangen med ifrågavarande persons förman.

 

  • Om den som ska handledas är en ung person, är det bra att beakta att hen behöver en mer intensiv handledning än en mer erfaren person.  I större organisationer behövs en person i arbetsgemenskapen som koordinerar handledningsuppgifterna.

 

  • Ta vara på de utbildningar som läroanstalten erbjuder för handledarna. På utbildningarna utvecklas handledningsfärdigheterna och man utbyter erfarenheter med andra handledare. Det är också bra att uppdatera handledningsfärdigheterna. Utbildningarnas teman rör bland annat handledarens roll och uppgifter, utmaningarna i lärandet, bemötandet av olikheter och handledning av en ung person. Utbildningarna är öppna för hela arbetsgemenskapen, även för förmännen.

 

I handledarutbildningarna får man svar på de frågor som man ställs inför i vardagen. Din ledning av arbetsplatsens handledningskompetens gagnar hela arbetsgemenskapen.