Lösningar i vardagliga handledningsutmaningar

 

Som arbetsplatshandledare upplever du känslan av att ha lyckats och du lär dig också mycket själv. Du kan också uppleva en del utmanande situationer.

Lämna inte ensam som handledare!

 

 • Diskutera i arbetsgemenskapen och med din förman. De kan kan bäst stöda dig i uppgiften på arbetsplatsen. 
 • Ta modigt kontak med läraren. Läraren kan också stöda dig. 
 • Delta i de utbildningar och träffar för arbetsplatshandledare som läroanstalten erbjuder. Där har du stöd av jämlika i dina uppgifter. 
Lösningar i olika utmaningar

Kuvituskuva, aihe tasa-arvo

Nedan har vi samlat några utmaningar och lösningsförslag som har kommit fram i utbildningar och i diskussionsgrupper berättade av handledare.

 

Faktorer som hör ihop med den studerande

 • Brist på motivation eller förändring i motivationen
 • Regler för att verka i arbetslivet saknas
 • Låg aktivitet
 • Inlärningssvårigheter
 • Studerande förlitar sig för mycket på handledaren

 

Hur löser du det här?

 1. Lär inledningsvis känna studerande och kartlägg utgångsnivån.
 2. Se till att studerande förstår saken.
 3. Tala tydligt, ”lyft katten på bordet” så fort som möjligt.
 4. Enas gemensamt om spelreglerna för handledning och målen för studierna.
 5. Sök stöd av läraren, till exempel när inlärningssvårigheter blir synliga.
 6. Uppmuntra och beröm studerande, uppmuntra till egna initiativ.
 7. Förstå skillnader – person, ålder, generationsskillnad, kulturell bakgrund.
 8. Var öppen, hantera de känslor som uppstår på basis av respons tillsammans: behåll din professionella identitet – bli inte personlig.
 9. Dela upp responsen i mindre helheter.

 

Faktorer som hör ihop med handledaren

 • Attityd t.ex. på grund av dåliga handledningserfarenheter, verkar under tvång.
 • Bristande motivatione eller en förändring i motivationen.
 • Att ge uppbyggande respons
 • Liten erfarenhet av handledning

Hur löser du det här?

 1. Diskutera med arbetsgivaren om handledarens roll, uppgifter och arbetsgivarens förväntningar.
 2. Förbind dig när du tar emot handledningsuppgiften.
 3. Fundera vad som motiverare dig i att vara handledare och vad gott det kan föra med sig.
 4. Bekanta dig med studerande, kom övererns om gemensamma spelregler och målsättningar.
 5. Planera och öva att ge respons  – förbered dig för responstillfället.
 6. Genom att handleda samlar du erfarenhet som handledare.
 7. Delta i utbildning som ordnas för handledare. Basfärdighter hjälper dig att komma igång.
 8. Vem stöder dig i handledningsarbetet. Av vem kan du fråga råd i utmanande situationer?
Arbetsgivaren/arbetsgemenskapen förbinder sig

 • Arbetsgivaren/ ledningen förbinder sig inte till handledning av studerande, studerande är bara extra arbetskraft  
 • Studerande tas inte med i arbetsgemenskapen, klimatet på arbetsplatsen är dåligt. 
 • Arbetsgemenskapen handleder inte studerande.
 • Handledaren stöds inte i sina uppgifter.

Hur löser du situationen?

 

 1. Prata med din förman och arbetsgemenskap om arbetsplatsens ansvar och engagemang i handledningen av studerande.
 2. Förmannen informerar om studerandes ankomst.
 3. Dela tydligt handledningsansvaret.
 4. Handledaren stöder så att studerandes bekantar sig med och anpassar sig till arbetsgemenskapen.
 5. Se till att studerande har tillgång till mångsidiga arbetsuppgifter.
 6. Vi berättar om studiernas mål och framsteg, t.ex. vid gemensamma möten.
 7. Vi delar medvetet resultaten av kunskapsuppgifter och utvecklingsuppgifter i arbetsgemenskapen.
 8. Vi samlar systematisk respons på handledning även från arbetsgemenskapen, responsen behandlas tillsammans och handledningspraxis utvecklas på basis av responsen.
Lite samarbete mellan arbetsplatsen och läroanstalten

 • Planeringen av lärande i arbetslivet upplevs som svår eller planeringen är obefintlig
 • Det som studerande lärt sig vid närundervisning får han/hon inte tillämpa i praktiken
 • Handledaren vet inte vad studerande lär sig i skolan
 • Handledaren känner inte till examensgrunderna
 • Läraren har inte setts till på arbetsplatsen
 • Bedömningspraxis är obekant

Hur löser du det här?

 1. Be ansvarig lärare att besöka arbetsplatsen i början av studierna och planera genomförandet av studierna tillsammans.
 2. Be information om genomförandet av studierna i läroanstalten och t.ex. scheman för kunskapsbaserade studier, t.ex. genom ett schema för dig själv. Diskutera regelbundet innehållet i de kunskapsbaserade studierna med studerande i t.ex. handledningsdiskussioner.
 3. Kontakta gärna utbildningsinstitutionen och ansvarig lärare när du är orolig för något som handledare. Läraren introducerar dig i bedömning av kunnande på din arbetsplats.
 4. Läs examensgrunderna. Diskutera med arbetsgemenskapen hur kraven på yrkesskicklighet uppnås på er arbetsplats.
Faktorer som hör ihop med handledningsrelationen

Kuvituskuva, aiheena perehdytys

  • Personkemin fungerar inte
  • Parterna förstår till exempel inte varandra; språk- och kulturskillnader, åldersskillnad
  • Handledningsdiskussioner äger inte rum eller de främjar inte lärande
  • Missnöje mellan parterna eller den ena med vad handledningen ger
  • Konfliktsituationer

  Hur löser du det här?

  1. I en handledningssituation måste du agera professionellt, du och personen som handleds behöver inte vara de bästa vännerna.
  2. Kom överens om gemensamma spelregler för handledning.
  3. Kom överens om handledningsträffar i kalendern, håll fast vid dem.
  4. Planera handledningsträffarna, gör ett PM från handledningsdiskussionen.
  5. Ge varandra respons då och då på handledningen.
  6. Diskutera saker öppet och lös frågan tillsammans.

  Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

  HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

  Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

  Läs mera


  Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

  Läs mera