Introduktion av invandrare i arbetet och i arbetsgemenskapen

Introducera grundligt redan från början.

För introduktionen, liksom för annan handledning, av en studerande med invandrarbakgrund lönar det sig att reservera mer tid än vanligt. Handledningssituationerna lönar det sig att ordna på ett lugnt ställe och gärna, åtminstone i början, på tu man hand – på det sättet säkerställer du att extra oväsen inte försvårar förståelsen. Buller gör det till exempel svårt att känna igen ord.

Berätta tydligt om relationerna överordnad-underordnad, ansvarsfördelningen samt om arbetsplatsens verksamhets- och samarbetssätt. Det här är saker som ofta är olika i olika kulturer.

Med en invandrarstuderande lönar det sig att gå igenom bl.a.
bakgrundsinformation om organisationen, reglerna och verksamhetssätten
arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
grunderna i anställningsförhållandet och i avlöningen
arbetarskydds- och säkerhetsbestämmelser
ansvarsfrågor, exempelvis tystnadsplikten
frånvaro och hur man ska göra då
frågor som hör ihop med arbetstiden, t.ex. pauser, arbetsdagens längd
punktlighet och att följa tidtabeller
hälsovård

Säkerställ förståelsen

Se till att den studerande har förstått dina anvisningar. Gör det inte med att fråga ”förstod du” utan be den studerande att själv med egna ord berätta hur personen förstod saken. När man instruerar på klarspråk hör det till att man upprepar sakerna, till en början eventuellt t.o.m. dagligen, så att rutinerna blir bekanta. Ge inte för mycket information på en gång utan portionera den i lämpliga delar. När du introducerar ska du också berätta varför man gör sakerna på ett visst sätt. Med en god introduktion förebygger du att missförstånd uppstår. De viktigaste sakerna lönar det sig att presentera både skriftligt och muntligt. Även bilder underlättar så att man förstår en ny sak.

Stöd att man får bli medlem i arbetsgemenskapen

Stöd invandraren att få bli medlem i arbetsgemenskapen. Redan det att arbetskamraterna hälsar på varandra utgör en del av det. Ta den studerande med i arbetsgemenskapens interaktionssituationer t.ex. i diskussionerna under pauserna. Låt invandraren få vara med också i olika gemensamma sociala sammanhang som t.ex. i möten. Det lönar sig också att ta med arbetsgemenskapens övriga medlemmar i handledningen och bedömningen. På det sättet får invandraren naturligt bekanta sig med andra arbetstagare.

Fördjupa dig mer i introduktionen och handledningen av en studerande som har ett annat språk och hör till en annan kultur med hjälp av följande guide (på finska): Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Puhu vähän hitaammin, jooko?