Hur kulturskillnader framträder på en arbetsplats

Nya frågor för arbetsplatshandledningen

 

När människor med annan språk- och kulturbakgrund har kommit in på finländska arbetsplatser har det medfört nya slags utmaningar för arbetsplatshandledningen. Handledare kan fundera på hur bra man borde känna till utgångspunkterna och kulturbakgrunden för den som handleds.

På ett allmänt plan har du hjälp av att förstå vad det är frågan om för invandring och hur den påverkar livssituationen för den som handleds. Du förväntas inte vara expert på din studerandes kultur. Under handledningsförhållandet blir du mera bekant med den som handleds och lär dig mer om personens kultur.

På grund av kulturella skillnader sker det missförstånd på arbetsplatserna. Du och den du handleder tolkar saker som dyker upp via tänke- och tillvägagångssätt som ni lärt er i era egna kulturer. Kulturella skillnader i tänkesätt kan man se till exempel mellan dem som representerar en västerländsk (individcentrerad) och en österländsk (kollektivistisk) kultur. De nordiska länderna och övriga industriländer representerar en västerländsk kultur. Asien, Afrika och Sydamerika framträder som representanter för den österländska kulturen. Kulturskillnader förekommer även inom olika kulturkretsar och kulturer.

På arbetsplatsen kan skillnader mellan kulturerna framträda i

 

  • på vilket sätt man sköter arbetsfrågorna – i den västerländska ansvarar arbetstagaren personligen för arbetsuppgifterna och agerar som individ, medan man i den österländska kulturen ofta förlitar sig på hjälp av en släkting eller vän också i arbetslivet.
  • att privatlivet visar sig på arbetsplatsen – till exempel i den österländska kulturen är det självklart att man kan sköta familjens ärenden mitt under en arbetsdag, medan man i den västerländska kulturen har blivit van att sköta familjeärenden utanför arbetstiden.
  • att man har jämlika påverkningsmöjligheter och tillvägagångssätt samt att arbetstagarnas inbördes jämlikhet genomförs – till exempel i relationerna överordnad-underordnad (hierarki), i sätten att tilltala (duande – niande) och i ansvarsfördelning i teamarbete.
  • tidsuppfattningen: i den lineära tidsuppfattningen kan den förflutna tiden, nutiden och framtiden tydligt skiljas från varandra, medan saker och ting i den cykliska tidsuppfattningen upprepas och hålls oförändrade och det finns just inte något behov av att förutse det som ska komma – exempel: På din arbetsplats är punktligheten en självklarhet och tidtabeller följs. Kalendern och klockan är hjälpmedel som rytmiserar arbetet och det övriga livet, medan det åter för en som kommer från en annan kultur kan vara normalt att tänka att man kan komma till arbetsplatsen lite senare än vad som överenskommits och att man kan sköta sakerna också senare för i morgon är det en ny dag.

På grund av kulturella skillnader kan det också vara svårt för en del att prata om problem på en arbetsplats och att ta upp utvecklingsobjekt. Det är bra att du som handledare identifierar skillnader som beror på kulturella tänkesätt. Diskutera skillnaderna med den studerande så praktiskt som möjligt. På det sättet uppnår ni en gemensam uppfattning i frågan och undviker liknande konfliktsituationer i framtiden.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera