Handleder du en studerande med invandrarbakgrund

Att ta emot en studerande med invandrarbakgrund förutsätter vilja att handleda. Som arbetsplatshandledare är du en viktig person för invandraren. Det är givande och lärorikt att handleda en studerande med annan språklig och kulturell bakgrund både för dig och för arbetsgemenskapen. Fäst uppmärksamhet vid språket i handledningen.

Jag handleder en invandrare

Det är bra att du är medveten om att när en person med invandrarbakgrund som studerar för ett yrke kommer till en arbetsplats är personen inte språkligt helt färdig – och det är personen inte heller när det gäller yrkeskunnandet. Den studerande har troligen grundläggande språkkunskaper, men för att klara sig språkligt i yrkesmässiga situationer måste personen få övning. När man lär sig ett yrke sker det både till innehållet och språket samtidigt – de är inte händelser som är separerade från varandra. Språket utvecklas inte i ett nafs, utan det tar tid. Som handledare kan du på många olika sätt stödja den studerande att klara sig i arbetet – både ifråga om att förvärva yrkesskicklighet och kunnande i yrkesspråket.

Som arbetsplatshandledare ansvarar du för handledning av den studerande och du är närvarande i personens vardag på arbetsplatsen. När du handleder en invandrare ska du vara beredd på att det tar tid att passa ihop examenskraven med uppgifterna på arbetsplatsen och det är bra att man bekantar sig med dem tillsammans med den studerande. På samma sätt är det också bra att du och de övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen tänker på att ni instruerar en person som kanske för första gången kommer med i det finländska arbetslivet. Av denna orsak lönar det sig att reservera mera tid för introduktion i arbetslivet och i rutinerna på er egen arbetsplats och göra det grundligare än vanligt, för dessa saker är inte självklara för den som handleds.

Hur kan jag handleda språkmedvetet?

När du vid handledning fäster uppmärksamhet vid språket handleder du språkmedvetet. När du handleder språkmedvetet beaktar du att modersmålet hos den som handleds är ett annat än svenska eller finska och du går in för att fungera som språklig modell.

Du handleder språkmedvetet på din arbetsplats när du:

använder ett tydligt språk och pratar lugnt
undviker dialekter och slang
förtydligar texten (infogar ord i texten)
öppnar upp begrepp med exempel
använder riktiga ord (ge mig den där – ge migskruvmejseln)
försöker vara tydlig i allt du gör
uttrycker din verksamhet i ord och ser på olika sätt till att den studerande förstått
(t.ex. du ber personen berätta en sak med egna ord)
strukturerar de saker som man ska lära sig i lämpligt stora helheter (indelning i bitar)
tar hjälp av bildanvisningar om t.ex. arbetsredskap och arbetssätt
har omsorg om praxis som upprepas på samma sätt (rutiner)

På en del platser har man utsett språktutorer som har rollen att stödja särskilt invandrares språkliga utveckling.