Språkets betydelse i handledningen

När du är handledare lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid ditt eget språk, särskilt i början. På det sättet underlättar du så att man förstår olika saker och så att uppgifterna kan löpa smidigt. Du kan på många olika sätt stödja en invandrare att klara sig språkligt.

Vad är klarspråk?

Klarspråk är "lätt språk", vilket innebär ett rakt och tydligt tal samt ett entydigt innehåll i talet. I praktiken betyder klarspråk att man talar lite långsammare, tydligt uttalar orden och att man konsekvent, logiskt går framåt i talets innehåll. Se en video om klarspråk på finskt klarspråk

Ett klart språk kan betyda många olika saker. En invandrare kan ha svårt att förstå en stark dialekt, också en finländare har ibland svårt att förstå en annan finländare. Också yrkesslang och vitsar förknippade med ordlekar kan vara utmanande om språkkunskaperna ännu bara håller på att utvecklas. Finskan har också många ord som en person med ett annat språk kan ha svårt att förstå: tuli – tuuli, kisa – kissa. Genom att fästa lite uppmärksamhet vid ditt eget språkbruk och ditt uttal kan du till och med en hel del underlätta för en person med ett annat språk att förstå anvisningarna och handledningen.

Hur kan jag stödja invandraren att utveckla språket på arbetsplatsen.

  • Bekanta dig med den studerande genast i början – vilken slags person, vilken slags inlärningsstil.
  • Engagera arbetsgemenskapen: fördela ansvaret för undervisning i arbetsuppgifterna, ta invandraren med i kaffebordsdiskussionerna t.ex. genom att göra ditt eget språk lite lättare och genom att göra personen delaktig i diskussionen med frågor.
  • Se till att man som arbetsspråk använder enbart finska/svenska. Fastän sakerna skulle gå snabbare på engelska ska examen nästan utan undantag avläggas på finska/svenska.
  • Var tålmodig: att lära sig ett språk är en process, och man avancerar inte alltid i jämn takt. Det kan finnas snabba och långsamma faser i den.
  • Om du lägger märke till att den studerande undviker situationer där man ska prata, vilket kan innebära att personen går utanför sin bekvämlighetszon, ska du uppmuntra desto mer att prata, att beskriva olika saker och arbetsprocesser, att svara i telefon…
  • Ge en tillräcklig bakgrundsförklaring till sakerna, det vill säga förklara varför något arbete utförs så som det utförs.
  • Arbetsmaskiner och verktyg kan få namn med t.ex. etiketter. Bruksanvisningar kan göras även så att de har bilder, är tydligt formulerade och de kan bäddas in till exempel i en qr-kod som man kan fota och se på vid behov.
  • En del studerande har hjälp av att viktiga ord som behövs i arbetslivet har samlats till en lista. Användning av ordbok och översättningsprogram är till hjälp.
  • Ge den studerande tid att svara på frågor: en person med ett annat språk behöver mer tid att förstå frågan, fundera på innehållet i svaret och att besvara frågan.

Viktigast av allt är kanske ändå att ta emot en person som kommer från en annan kultur som en egen person och med ett öppet sinne. Ju mer arbetarna diskuterar arbetet sinsemellan desto bättre utvecklas språket och desto snabbare når man samförstånd om hur olika saker ska utföras.

Sätt dig mer in i möjligheterna att stödja språket på arbetsplatser t.ex. med hjälp av följande guide: Koulutuskeskus Salpaus. Kielituki. Opas työpaikalle.

Läs mer på Lättläst-center på svenska https://ll-center.fi/svenska/start/